Temizlik İşleri Müdürlüğü

Mustafa GEYİK
Mustafa GEYİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK,

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1
Bu yönetmelik Dörtyol Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2
Bu yönetmelik Hatay/Dörtyol Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

KURULUŞ VE DAYANAK

MADDE 3
Bu yönetmenlik 03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 49 ‘uncu Maddesine göre 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyük şehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer yürürlükteki   mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR

MADDE 4
Bu yönetmelikte söz konusu olan,

Belediye :Dörtyol Belediyesi
Başkanlık :Dörtyol Belediye Başkanlığı

Müdürlük :Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çalışanlar   :Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet veren memur ve işçi personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve sorumluluklar

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MADDE 6
İlgi mevzuatlar gereği Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Dörtyol Belediyesinin sınırları içersinde sağlıklı bir yaşam,  temiz bir çevre oluşturabilmesi için;
a) Belediye sınırları içersinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerin yapılmasının kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
b) Belediye sınırlarının içersideki çöplerin toplanması, çöp toplama alanlarına nakil edilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dahilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırmasını sağlamak,
c) Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığını kontrol ve takip edilmesi işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırmasını sağlamak,
d) Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilmesini sağlamak,
e) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve dezenfeksiyon sokak/caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlikte ve belirlenen programdaki gün saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
f) İlçe içersindeki Pazaryerlerinin yıkanması ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlanmasını sağlamak,
g) Hastanelerin tıbbi atıkları, okullar, askeri bölgeler evler, işyerleri, Pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini sağlar, ambalaj atıklarının ayrı konteynırları ile ilgili planı uygular ,kontrol ve takip ederek sonuçlanmasını sağlamak,
h) Çöp toplama işleminin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
i) Kurban Bayramından sonra kurban kesim yerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
j) Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerinin yapılmasını takip ve kontrol edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
k)  İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak endişelerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde, yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek yapılmasını sağlamak
l)  Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak
m) Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse de iletişim merkezine gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak
n) Yetkili müdürlükle işbirliği içersinde çöp konteynırı ile birimde kullanılmakta olan makinelerinin bakımının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır üretilmesi işlerinin yapılmasını sağlamak,
o)  İlçedeki meydan, cadde sokak kaldırım, yaya alanı ve Pazar kulanım alanları dahil tüm alanların süpürülmesi yıkanması dezenfeksiyon yapılması devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,
p)  Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,
q)  Günlük olarak göreve çıkan çöp araçlarının şantiyeye döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanmasını ve ilaçlanmasını sağlamak,
r)  Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi tutmak
s)  Çöp gününde önce zamansız çıkarılan çöpleri acil çöp ekibiyle toplamak çöplerin ilan edilen zamanında çıkarılması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, önleyici tedbirler almak, alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasın sağlamak,
t)  Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, başkana, encümene, meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
u) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 7
a) Belediye Başkanının ve/veya yetki verdiği Başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yürürlükteki mevzuat gereği müdürlüğün sevk ve idaresinin organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin dahili düzenlemeler yapar.
b) Bu yönetmenlikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,personelin görev tanımını yapmak ve görevlendirmek.
c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
d) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat hesaplarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak Başkanlığın Onayına sunmak Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
e) Müdürlükçe yapılan çalışmalara ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler yapmak personellerle ilgili izin hasatlık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamamasını için gerekli önlemleri almak,
f) Çalışma verimini artırmak için kanunları, idari ve genel yargı kanallarını ve bunlarla ilgili kanunları takip etmek, satın almak gibi durumlarla personellerinde yaralanmasını sağlamak,
g) Müdür, Müdürlük personelinin devam /devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulundurulacaktır.
h) Müdür görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.
i) Müdürlüğün yıllık faaliyet planı Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanır.
j)  Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar, Bu doğrultuda çalışmalar düzenler ve personeli denetler.
k) Temizlik İşleri Müdürü Harcama yetkilisi, disiplin amiri ve birinci sicil amirliği görevini yürütür.


DİĞER PERSONEL

MADDE 8
a) Şef (Temizlik İşleri Müdürlüğünce verilen görevleri yerine getirir. İhale dosyalarını hazırlar, Mal alım işleri ile ilgili işlemleri yapar alınan mal Depoya giriş ve çıkışlarının kontrolünü yapar. Gelen evrakları dosyalar ve kaldırır. Müdür izinli veya olmadığından yerine vekâlet etmek yürütülmesi gereken işleri yürütmek. Müdürlüğün tüm tahakkuk işlerini yapar. Yüklenicilere ait olan hak edişleri düzenler. Tüm resmi tebligatları müdürlük adına alır. Müdür tarafından verilen işleri yapar dosya ve belgelerin gereğini yerine getirir ve arşivde sorumludur.
b) Memur (ayniyat memurluğu Kayıt Memurluğu)Gelen giden evrakların kaydını ve bu evrakı bağlı yazışmaları yapılması Gelen tüm belgeleri öncelikli belgelerle ilgisi varsa bağlantısını kurar ve sağlar. Taşınır Mal yetkilisidir. Depoya giren ve çıkan mal da sorumludur. Gelen demirbaşların kaydını yapar zimmetlerini ilgili kişilere yapar. Mal alımlarında görevalır. Demirbaş eşyaları numaralandırır ve tutanak karşılığında zimmetini yapar. Müdürlük kalemindeki kayıt zimmet gelen giden evrak defterleri ile müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenlenmesini ve işlenmesi işlemlerini sağlar. Temizlik işleri Müdürlüğünce verilen tüm görevleri yerine getirir.
c) Hizmetli (Dairenin temizlenmesinde düzenlenmesinde, Dairenin iç ve dış evrak taşıması, verilen görevleri yapar. Personelin ihtiyaçları doğrultusunda amirlerin bilgisi dahilinde depolarda malzeme verilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait olan alanları temiz olmasına özen gösterir.
d) Şef yrd. (Müdürlüğe bağlı ,çavuş, posta başı ve işçilerin görev yerlerine dağıtımın yapar. Belirli sayıdaki işçilerden ve kendisine verilen bölgenin temizliğinden sorumludurlar.
 Temizlik işlerinde çalışan tüm araçların faal olamasın sağlar. Araçlarda meydana gelen arızaların giderilmesi için Müdürlüğü haberdar eder. Araçların sevk ve idaresini yapar. Arızalı olan araçların yerine çalışacak olan aracı temin etmek.
f) Şoförler (temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde bulunan araçların sürücülüğünü yapar. Müdür ve amirleri tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar.
g) Araçların temizliği ve bakımından sorumludurlar. Mesai bitiminde aracını yıkamakla yükümlüdürler.
h) Operatör ( Müdürlüğe ait olan iş makinelerini kullanırlar. iş Makinesinin faal olmasını sağlar. Çöp toplama alanına boşaltılan çöplerin araçlara yüklenmesini sağlamak kayan ve batan araçların kurtarılması için yardımcı olmak, Müdür ve amirlerin vermiş olduğu işleri zamanında ve eksiksiz yapmak.
i) Katı atık toplama işçisi (Katı atık toplama işçisi çöp toplarken boşaltacağı, çöp kabına araca v e çevreye zarar vermeden araca boşaltmasını sağlamak, boşaltılan çöp kaplarının geri yerine konulması kapaklarının kapatılması, boşaltırken dökülen ve çöp kabı etrafındaki çöplerin süpürülmesi çöp kabı içersinde araca zarar verecek bir malzeme olması durumunda alınmayacağını ilgiliye bildirmek, araç boşaltımına gidildiğinden araç dönene kadar bölgede mıntıka temizliği yapmak. Müdür ve amir tarafından tüm görevlerini yerine getirmek.
j) Süpürge işçisi (Günlük belirlenen güzergâhta ince kaba mıntıka temizliği bitikten sonra süpürülmesi gereken yerlerin çöp kabı çevresindeki çöplerin süpürge ile süpürülmesi ve çöp kabına doldurulması, Çöp toplama yerlerinde bulunan konteynırların kapaklarının kapatılması görev alanlarında bulunan çöp sepetlerinin sürekli boş olmasını sağlamak.


ARAÇ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

MADDE 9
Sıkıştırmalı Çöp Kamyonları: Bir şoför ve 2 veya 3 işçisiyle birlikte evsel atıkların toplanması görevini yapar.

Süpürge Aracı: Bir şoför ve bir yardımcıyla birlikte ana arterlerin temizliğini yapar.

İş Makinesi: İşçilerin el ile yapamayacakları işleri yapar. Ve açık kamyonlara çöpleri ve çöple karışık molozları yükler. Bir operatör ve yardımcıyla çalışır.

Konteynır Yıkama aracı: Cadde sokak ve meydanlarda bulunan konteynırların yıkanmasını ve dezenfektesini yapmak için kullanılır. Bir şoför bir yardımcı personel çalışır.

Açık araçlar: Çöp araçların almadığı molozlarla karışık çöpleri ve çekyat gibi iri katı artıkların taşınmasında kullanılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Birliği Ve Koordinasyon
                                                 
MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

MADDE 10
a) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlar.
b) Müdürlüğüme gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
c) Müdür evrakları gereği için personele tevzi eder.
d) Bu yönetmenlikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinde ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya yazı ve belgeleri ile zimmet altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslim yapmaları zorunludur. Devir teslimi yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

 DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

MADDE 11
a) Temizlik işleri müdürlüğünün Valilik ve tüm Kamu Kurum Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar müdür parafı ve belediye  başkanı  imzası ile yürütülür.
b) Müdürlükler arası yazışmalarda müdür imzası ile yazışma yapılır.
c) Belediye Merkez ve daire müdürlükleri ve belediyeye bağlı kuruluşlara gönderilecek olan yazılar zimmet mukabili ilgili müdürlük kalemi yetkililerine verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 12
Müdürlüğe gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.


ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

MADDE 13
Standart dosya planına göre  hazırlanır .dosyalama ve arşiv yapılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim

MÜDÜRLÜK İÇİ DENETİM

MADDE 14
a) Temizlik işleri müdürü Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünden denetlemek yetkisine  sahiptir .Görev yerleri ve vardiya  saatleri ile ilgili değişiklik yapar.
b) Temizlik işleri müdürü tüm personelin uhdelerinde yürütmekte yükümlü oldukları işlemler hakkında ayrıntılı bilgi isteye bilir.
c) Mesai saatleri içinde büro dışında kişilerin büroları lüzumsuz işgal etmelerine izin veremez.
d) Temizlik işleri müdürü 1 sicil amiri olarak personellin yıllık sicil notlarını verir.
e) Temizlik işleri disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işleri yürütür.
f) Temizlik işleri müdürlüğünde çalışan tüm personel izin, rapor derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.


MÜDÜRLÜK DIŞ DENETİM

MADDE 15
Temizlik işleri müdürü gerek gördüğünden personeli daire dışında yükümlü olduğu görevlerle ilgili olarak yaptıkları çalışmaları izlemeye denetlemeye yetkilidir.


DİSİPLİN CEZASI UYGULANACAK FİİL VE HALLER

MADDE 16
Temizlik işleri müdürü tüm  personeli  hakkında disiplin cezalarını yürürlükteki yasa tüzük ve yönetmenliklerde yer alan kurallar uyarınca yürütür.

 


ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme


YÜRÜRLÜK

MADDE 17
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Dörtyol Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan yerel gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

MADDE 18
Bu yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür

 

Telefon: 2011

E-Mail: