Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Uğur TURCAN
Uğur TURCAN

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kuzuculu, Altınçağ, Ocaklı, Çaylı, Yeşilköy, Yeniyurt, Kışlalar, Karakese ve Özerli mahallelerinde faaliyet gösteren AÇEM ( Anne Çocuk Eğitim Merkezi) merkezlerinde Dörtyol Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan Protokol kapsamında bayanlara kurs ve okul öncesi çocuklara ise oyun odası eğitimi verilmektedir.

 

Karahasan Paşa Sosyal Tesisinde vatandaşlarımıza hafta içi ve hafta sonu düğün ve nikah hizmeti sunulmaktadır.

 

Özerli mahallesinde bulunan İLK KURŞUN MÜZESİ VE ATATÜRK EVİ vatandaşlarımızın ziyaret etmesi amacıyla hafta içi ve hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

DÖRTYOLBELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


YASAL DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

KURULUŞ

MADDE 3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Kültür Sanat Hizmetleri Bürosu, Engelli Hizmetleri Bürosu, Evlendirme Hizmetleri Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.


TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

     a) Belediye  : Dörtyol Belediyesini,

     b) Başkanlık: Dörtyol Belediye Başkanlığını,

     c) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

     ç) Personel  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

     d) Nüfus Müdürlüğü: Dörtyol Nüfus Müdürlüğünü ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 7- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri;

a) Belde bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel-sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,

b) Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

c) Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,

d) Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

e) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,

f) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,

g) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

h) İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,

ı) Çeşitli temalarda müze kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,

i) Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

j) Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,

k) Belediye tarafından yapılan tesis ve hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak, yaptırmak,

l) Belediye tarafından yapılan etkinlik ve hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb. çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,

m) Her yaştan insanın sağlıklı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,

n) Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları düzenlemek,

o) Yaz tatillerinde yaz spor okulu vb. etkinlikler düzenlemek,

ö) Evlendirme başvurularını kabul etmek ve evlendirme hizmetlerini yürütmek,

p) Belediye nikah salonundaki büro hizmetlerini yürütmek,

r) Belediyeye ait nikah salonunda yapılan nikah akdi tören organizasyonunu gerçekleştirmek,

s) Evlendirme hizmetlerine ilişkin basılı evrakı temin etmek, arşiv oluşturmak, kütük ve dayanak belgelerini korumak,

ş) Engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit fırsatlarda katılımını için rehabilitasyon, istihdam, spor, sanat, kültür vb. konularında faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,

t) Belediyenin diğer birimlerinde engellilerle ilgili yapılacak çalışmaları ve hizmetleri koordine etmek,

u) Engellilerin sahip olduğu haklar konusunda engellilerin, ailelerinin ve toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapmak,

ü) İlçe sınırları içindeki engelli envanterini çıkararak hizmetlerin doğru ve etkin planlanmasını sağlamak,

 v) Her türlü yapı ve çevresinin, yolların, park ve rekreasyon alanlarının, ulaşım araçlarının engellilerin ulaşabilirliğine uygun olması için projeler geliştirmek, önerilerde bulunmak,

y) Dörtyol Kent Konseyi tarafından yürütülen proje ve çalışmalar ile sekreterya hizmetlerine destek vermek,

z) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
    
MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 8- Kültür ve Sosyal İşler Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,

k) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


ÜST SORUMLUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9- Üst Sorumlu;

a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c) Müdüre karşı sorumludur.

BÜRO SORUMLUSUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

MADDE 10- Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ BÜROSU

MADDE 11- Kültür Sanat Hizmetleri Bürosu;

a) Belde bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,

b) Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

c) Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,

d) Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

e) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,

f) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,

g) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

h) İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,

ı) Çeşitli temalarda müze kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,

i) Müdürlüğün sorumluluğunda olan kültür tesislerinin her türlü idari iş ve işlemleri ile bakımını yapmak,

j) Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

k) Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,

l) Belediye tarafından yapılan tesis ve hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak, yaptırmak,

m) Belediye tarafından yapılan etkinlik ve hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb. çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,

n) Her yaştan insanın sağlıklı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,

o) Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları düzenlemek,

ö) Yaz tatillerinde yaz spor okulu vb. etkinlikler düzenlemek,

p) Müdürlüğün sorumluluğunda olan spor tesislerinin her türlü idari iş ve işlemleri ile bakımını yapmak,

r) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ENGELLİ HİZMETLERİ BÜROSU

MADDE 12- Engelli Hizmetleri Bürosu;

a) Engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit fırsatlarda katılımını için rehabilitasyon, istihdam, spor, sanat, kültür vb. konularında faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,

b) Belediyenin diğer birimlerinde engellilerle ilgili yapılacak çalışmaları ve hizmetleri koordine etmek,

c) Engellilerin sahip olduğu haklar konusunda engellilerin, ailelerinin ve toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapmak,

d) İlçe sınırları içindeki engelli envanterini çıkararak hizmetlerin doğru ve etkin planlanmasını sağlamak,

e) Her türlü yapı ve çevresinin, yolların, park ve rekreasyon alanlarının, ulaşım araçlarının engellilerin ulaşabilirliğine uygun olması için projeler geliştirmek, önerilerde bulunmak,

f) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


EVLENDİRME HİZMETLERİ BÜROSU
MADDE 13- Evlendirme Hizmetleri Bürosu;

a) Evlendirme başvurularını kabul etmek ve evlendirme hizmetlerini yürütmek,

b) Başvuranlar hakkında mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak,
c) İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı ya da yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak,

d) Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,

e) Dörtyol Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,

f) Belediye nikah salonundaki büro hizmetleri ile bakım, temizlik vb. işlerini yürütmek,

g) Belediyeye ait nikah salonunda yapılan nikah akdi tören organizasyonunu gerçekleştirmek,

h) Evlendirme hizmetlerine ilişkin basılı evrakı temin etmek, arşiv oluşturmak, kütük ve dayanak belgelerini korumak,

ı) Dış nikahlarda belediyeyi en iyi şekilde temsil etmek,

i) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Evlendirme hizmeti Türk Medeni Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür. Evlendirme Memurluğu görev ve yetkisi Evlendirme Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca Dörtyol Belediye Başkanına aittir. Belediye Başkanı bu yetkiyi bizzat kendisi kullanabileceği gibi yetkisini bu işle görevlendireceği memurlara da verebilir. Evlendirme memurlarının görev ve sorumlulukları ile evlilik işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği, Evlendirme Yönetmeliği esas alınarak Müdürlük tarafından hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.


İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

MADDE 14- İdari ve Mali İşler Bürosu;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

g) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 15- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

Telefon: 2090

E-Mail: