Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Uğur GÜNEŞ
Uğur GÜNEŞ

Müdürlüğümüz; yasal mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde, hukuka uygun, şeffaf, adaletli ve kamu yararı gözeterek, Dörtyol Belediye Başkanı adına; belediye teşkilatı, bağlı kuruluşları ile Belediye Başkanının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü iş, işlem ve faaliyetlerinin; teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür.

DÖRTYOLBELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Yasal dayanak

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kuruluş

MADDE 3- Teftiş Kurulu; bir müdür ile yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Dörtyol Belediye Başkanına bağlıdır. Kurulun idari ve mali işleri İdari ve Mali İşler Bürosu tarafından yürütülür.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye    : Dörtyol Belediyesini,

Başkanlık  : Dörtyol Belediye Başkanlığını,

Müdürlük  : Teftiş Kurulu Müdürlüğünü,

Personel   : Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM 
Görev Yetki ve Sorumluluk

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 5- Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın emri ve onayı üzerine;

a) Belediyeye bağlı birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

b) Belediyeye bağlı teşekkül, kurum, şirket ve tesislerde inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

c) Başkanlık Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak,

d) Dörtyol Kaymakamlığı’nın emri ve onayı üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön araştırma ve ön inceleme yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

Teftiş kurulu müdürünün atanması

MADDE 6- Teftiş Kurulu Müdürü, Dörtyol Belediye Müfettişleri ile daha önce Dörtyol Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Dörtyol Belediye Müfettişliği yapmış olan veya 3 yıllık Müfettiş yardımcılığı süresi sonunda yeterlik sınavını kazanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl "müfettiş" sıfatını iktisap etmiş olanlar arasından atanır.

 

 

 

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 7- Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olan Teftiş Kurulu Müdürü, görev ve hizmetlerinden ötürü doğrudan Belediye Başkanına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak, 

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek, 

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,

k) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim inceleme ve soruşturma yapmak,

l) Teftiş Programlarını yapmak, Başkanlığın Onayından sonra Müfettişlerin teftiş edecekleri yerleri belirlemek ve çalışmaları izlemek,

m) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

n) Teftiş Kuruluna intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları ilgili organlara göndermek,

n) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

o) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

ö) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Refakat müfettişi

MADDE 8- Teftiş Kurulu Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi, "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir.

Görevlendirilecek Müfettişlerden birisinin, 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı süresi dahil Teftiş Kurulu’nda en az 5 yıl Müfettişlik yapmış olması asıldır. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Müdürce belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

 
Teftiş kurulu müdürüne vekalet

MADDE 9- Kurul Müdürü; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, vekalet görevi kıdemli müfettişlerden birine verilir.

 

Müfettişlerin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- Müfettişler Belediye Başkanına bağlı olup, doğrudan Belediye Başkanı adına;

a) Belediye Başkanı’nın Yönetim ve denetiminde olan tüm kurum, kuruluş, şirket ve tesislerde kanunlar ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde her türlü inceleme, araştırma, teftiş, denetim ve soruşturma yapmak,

b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden olaya el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Müdürüne bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

c) Mevzuatın uygulamasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirmek,

d) Refakatlarına verilen Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

e) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

f) 3628 sayılı Kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yaptıkları soruşturmalarda, bu Kanun ve Ceza Muhakemeleri Kanunundaki usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,

g) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Müdürlükçe verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

Müfettişler 657 sayılı D.M.K. ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

        Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri veya bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine Müdürlükçe "yetki" verilmesiyle mümkündür.

 

Görevlendirme

MADDE 11- Müfettişler, Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdürlüğünden aldıkları talimatla görev yaparlar ve bu Yönetmelikle kendilerine verilmiş yetkilerini ise görevlendirildikleri her yerde Belediye Başkanı adına kullanırlar.

     Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Müdürlüğüne sunarlar.

     Müfettişlere Belediye Başkanı ve Kurul Müdürü dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez.

 

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 12- Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

     Müfettişler;

a) Yürütmeye müdahale edemezler.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. İnsani ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

 

 

 

 

Görevden uzaklaştırma

MADDE 13- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların oluşması halinde, ilgililerin usulüne uygun olarak görevden uzaklaştırılmaları teklifini atamaya yetkili amire sunarlar:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevin başında kalmasında sakınca olmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesine giren eylemlerde bulunmak,

d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

 

            Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması; (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. 

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

            Görevden uzaklaştırılması keyfiyeti; müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü kanalı ile Başkanlık Makamına arz olunarak alınacak onayı müteakip diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

            Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel müfettişin vereceği rapor üzerine, Başkanlık Makamınca görevine iade edilir.

            Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

            Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

 

Müşterek çalışmalar

MADDE 14- Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulamasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca; işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Müdürlüğe özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların sonuçları  düzenlenen raporla belirtilir.

 
Müfettişlerin koordinasyon görevi

MADDE 15- Teftiş defteri ve işlemleri:

     Başkanlığın tüm birimlerinde ve Başkanlığa bağlı bulunan bütün kuruluş, teşekkül, müessese, şirket ve tesislerde birer teftiş dosyası ve defteri bulunur. Her Müfettişe ait rapor ve yazılar ayrı bir dosya gömleğine tarih sırasına göre konularak saklanır. Müfettişler her sayfası numaralanıp mühürlenen ve kaç sayfa olduğu belirtilen teftiş defterlerine, hangi tarihte teftişe başladıklarını ve teftişi bitirdiklerini, hangi servisleri teftiş ettiklerini ve teftiş edilenlerin kimliklerini yazarlar. Teftiş sonunda Belediye Başkanlığından gönderilip dosyasında saklı bulunan talimat ve emirlerin özetleriyle tarih ve numaraları ve bunlar üzerinde yapılan işlemlere ait bilgi özetleri yazılır ve altı sorumlular tarafından imza edilir.

    

Teftiş dosyalarının düzenli tutulmasından ve korunmasından birimlerin Amir, Müdür ve yetkilileri sorumludur. Bunlar teftiş defteriyle birlikte en az 5 yıllık teftiş raporlarını ve bunlar üzerinde verilen emir ve talimatı saklamak ve yerine atanana devretmekle ödevlidirler. Yerine atanan veya vekilleri de görevlerini her devir alışta bu defter ve dosyaları önceki görevliden isteyip teslim almak ve alamadıkları takdirde durumu amirlerine veya Belediye Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

 

İşlerin süresinde bitirilmemesi ve işin devri

MADDE 16- Müfettişler;

a) Kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Müdürlüğünce belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğüne zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Teftiş Kurulu Müdüründen emir almadıkça ellerindeki hiç bir işi diğer bir müfettişe devredemezler. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Müdürünün yazılı emri veya izni ile başka bir müfettişe devredebilirler.

Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; işin mahiyeti, devir gününe kadar hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, devirden sonra incelenecek bölüm veya safhalarının nelerden ibaret olduğu, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı, işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkında düşüncelerini yazar.

     Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında, gösteren dizi pusulasının birinci nüshasını, işe ait devir notunun birinci nüshası ile birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

     Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğüne verilir. Üçüncü nüshası devreden müfettişte kalır.

     İşin Teftiş Kurulu Müdürlüğüne iadesi istenmesi halinde veya devredilecek işin birden fazla olması halinde de aynı prosedür izlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişliğe Giriş ve Yetişme

 

Müfettişliğe Giriş

Madde 17- Belediye Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

     Belediye Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

 

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı kurulu

MADDE 18- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Teftiş Kurulu Müdürünün Başkanlığında, Başkanlık Makamının Onayı ile belirlenen iki Belediye Müfettişinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

     Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı şartları

MADDE 19- Belediye Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili Makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

d) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak, (Sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce Belediye Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ile tespit edilir.)

e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınav sonucunda Kamu Personel Seçme Sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda belirtilen şartları taşımak gerekir.

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı

MADDE 20- Giriş sınavlarının tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

            Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri

MADDE 21- Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Müdürlüğüne iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti, Kamu Personel Seçme Sınavını (A Grubu) kazandığını gösterir sınav sonuç belgesi ile müracaat ederler.

            Aday formunda ad ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğrenim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

            Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

b) Sağlam olduğuna dair tam teşekkülü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

f)Kendi el yazısı ile özgeçmişi,

Özgeçmişinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri; okuduğu okulları, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yaptığı işler belirtilir.

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yerleri

MADDE 22-  Yazılı ve sözlü sınav Dörtyol'da yapılır.

 Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.


Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı adaylık belgesi

MADDE 23- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Müdürlüğünce fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları

MADDE 24 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

 

     A- HUKUK

     a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

     b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat

     c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

     d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

     e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

     f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

     g) Ceza Muhakemesi Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

     B- İKTİSAT

     a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)

     b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

     c) Güncel Ekonomik Sorunlar

     d) Milli Gelir

     e) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar

     f) İşletme denetimi ve finansal yönetim

     C- MALİYE

     a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

     b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

     c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

     d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

     e) Kamu Borçları

     D- MUHASEBE

     a) Genel Muhasebe

     b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

     c) Ticari Hesap

     E-YABANCI DİL

     a) İngilizce

     b) Fransızca

     c) Almanca dillerinden biri,

            Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte, yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'ye veya Üniversitelere hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

 
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi ve sınav sonrası işlemler

MADDE 25- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

            Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanmasının yanı sıra; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

            Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

            Giriş Sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde hukuk notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

            Sınav sonuçlan, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından gerekli tebligat yapılır.

            Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

 

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 26- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur;

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

 

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

MADDE 27- Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler;

a) Birinci dönem çalışmaları;

Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın öğretilmesi; lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları;

     Bu dönem çalışmaları, Belediyeye bağlı kuruluşların teftişi grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik teftişlerdir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

     Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler; tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar; rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Müdürlüğünce bir çalışma düzenlenir.

    Grup Başkanları, programlarını, mevzuat ve tatbikatı ile teftiş ve inceleme usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;

     Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

     Resen teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları; resen veya gerektiğinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte çalışırlar.

     Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Müdürlüğünce düzenlenir.

 

Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma

MADDE 28- Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.

 

Müfettiş yardımcılığı dönemi ve yeterlik sınavı

MADDE 29- Belediye Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

     Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

     Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar.

 

Müfettiş yeterlik sınav kurulu

MADDE 30- Belediye Müfettişliği Yeterlik Sınavını bu Yönetmeliğin 18. maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu yapar.

            Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

Yeterlik sınavı programı

MADDE 31- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen "Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama", "Muhasebe" ile "Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri"nden sorular seçilmek suretiyle bir veya birkaç bölümde yapılır.

     A- Belediye Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait genel mevzuat,

     B- Diğer Mevzuat ve Tatbikatı: 

     a) Devlet Memurları ve İş Kanunu ile ilgili hükümler,

     b) Muhasebe-i Umumiye Kanunu,

     c) Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer Devlet gelirlerine ait hükümler,

     d) Harcırah Kanunu,

     e) Türk Ticaret Kanunu,

     f) Devlet İhale Kanunu,

     g) Türk Ceza Kanunu,

     h) Borçlar Kanunu,

     ı) Tebligat Kanunu.

     C- Muhasebe:

     a) Genel Muhasebe,

     b) Şirketler Muhasebesi,

     c) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

     d) Devlet Muhasebesi.

     e) Teftiş İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri:

     f) Özel Soruşturma usulü getiren kanunlar,

     g) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

     h) Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,

     ı) Dörtyol Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği,


Yetişme notu

MADDE 32- Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

a) Kurs ve Seminer notu, (Kurs ve Seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması)

b) Etüt ve İnceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not)

c) Teftiş ve Denetim notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

d) Tahkikat notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

e) Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Belediye Müfettişleri ve Müdür tarafından verilen notlar)

Her bölümden verilecek notun 60'dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

 

Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi

MADDE 33- Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

     Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

            Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

 

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

MADDE 34- Yeterlik Sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

 

Yükselme

MADDE 35- Yeterlik Sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen Belediye Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.
 
Müfettişlerin kıdemi

MADDE 36- Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.
 
Teftiş kurulundan nakil ve istifa suretiyle ayrılan müfettişlerin tekrar kabulleri

MADDE 37- Belediye Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna kabulleri Belediye Başkanlığı Makamının iznine bağlıdır.

            Teftiş Kurulu Müdürlüğü yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

             Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 38 inci madde hükümlerine göre tespit edilir.

 

Müfettişlik güvencesi

Madde 38- Teftiş Hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Belediye Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

            Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

 

Belediye müfettişlerinin çalışma anlayışı ve amacı

MADDE 39- Teftişte esas amaç, denetlenen kurumun gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların, usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

 Belediye Müfettişleri bu esastan hareketle;

            Belediye ve Bağlı kuruluşlarında teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek,

            Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğu, kamu harcamalarının yerinde olup olmadığını denetlemek,

            Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet verimi ile kamu işletmelerindeki verimliliğin, üretimin ve kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler geliştirmek,

            Amacını göz önünde tutarlar.

            Belediye Müfettişlerinin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemi öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

 

Teftiş Programı ve Uygulanması

MADDE 40-  Teftiş Kurulunun yıllık çalışmaları her yıl Kurulca hazırlanacak yıllık çalışma programına göre yürütülür. Yıllık çalışma programı en geç Aralık ayı içerisinde Başkanlık Makamının Onayına sunulur.

 

Müfettişlerin idari kademelerde görevlendirilmeleri

MADDE 41- Belediye Müfettişleri; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Belediye Başkanının Olur'u ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporlar, Ön İnceleme ve Personel Denetleme Raporu

 

Rapor çeşitleri

MADDE 42-  Belediye Müfettişleri çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

     a) Cevaplı Rapor

     b) İnceleme Raporu

     c) Genel Durum Raporu

     d) Personel Denetleme Raporu

     e) Soruşturma Raporu

     f) Ön İnceleme Raporu ile tespit ederler.

 

Cevaplı raporlar

MADDE 43- Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında üç nüsha olarak düzenlenir.

             Raporun bir nüshası; usulüne göre cevaplandırılmak ve teftiş dosyasında saklanmak üzere ilgili yerlere tebliğ olunur.

             Cevaplı Raporlarda;

     a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hang

Telefon: 1040

E-Mail: teftis@dortyol.bel.tr