Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hakan KURT
Hakan KURT

Hukuk İşleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasalar ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında görev ve faaliyetlerde bulunur. Müdürlüğümüz, tüm yargı mercilerinde, hakemler, İcra Daireleri ve noterlerde, müdürlük Avukatları vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil eder, icra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur, duruşma ve keşiflere iştirak eder, davaları sonuçlandırır. Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ve noterlerden yapılacak tebliğleri belediye başkanlığı adına alarak ilgili birimlere iletir, ilgili birimlerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirir

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


YASAL DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

KURULUŞ

MADDE 3- Hukuk İşleri Müdürlüğü; Müdür, Avukatlar, Dava İzleme Bürosu, İcra İşleri Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.


TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

     a) Belediye  : Dörtyol Belediyesini,

     b) Başkanlık: Dörtyol Belediye Başkanlığını,

     c) Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

     ç) Avukat   : Kadrolu veya kadro karşılığı sözleşmeli avukatları,

     d) Personel: Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 5- Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Müdürlükler tarafından istenilen konularda hukuki görüş bildirme, Belediye adına hukuki işlemler yapma, Belediye lehinde ve aleyhinde adli yargı, idari yargı ve diğer yargı yerlerinde açılan davalar ile icra işlerini izleme ve sonuçlandırma görevlerini yürütür.

 

     A) Görüş istemi

     1) Görüş isteme; Belediye birimleri tarafından görüş istenirken, görüş istenilen konunun ve yapılacak işlemin tanımı yapılır. Kuşkuya düşülen noktalar açıklanır. Görüş isteyen birimin konuya ilişkin kendi düşüncesi ile konuyla ilgili belgeler ve bilgiler yazıya eklenir.

     2) Görüş bildirme; Müdür veya kendilerine verilmesi halinde Avukatlar, görüş konusunu en geç 15 gün içerisinde hazırlayıp sonuçlandırırlar. Bildirilen görüş Müdür iması ile ilgili birime geldiği yöntemle bildirilir.

     Üçüncü kişiler ve iş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemez. İlgili birimlere verilen görüşler hakkında iş sahipleri ve üçüncü kişilere hiçbir biçimde bilgi verilmez.

     3) Görüşün istenebileceği durumlar; Yasal düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez. Hukuki görüş ancak yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların bulunması ya da düzenlemelerdeki kuralların birden çok biçimde anlaşılabilir olması ya da kolay anlaşılmaz, kuşku yaratıcı biçimde olması durumlarında istenilebilir.

     Bildirilen görüş bilgilendirici, açıklayıcı, yorumlayıcı nitelikte olup bağlayıcı değildir.

     Verilen görüş, görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  

B) Dava ve icra işlerinin izlenmesi

a) Belediyenin leyh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan davalar ile icra daireleri ve icra hakimliklerinde görülen işler izlenerek sonuçlandırılır.

b) Belediye adına her türlü hukuki işlemleri yapmak, dava açmak, icra takibi yapmak, takip edilen bir alacakla ilgili borçluların taksitle ödeme istemini kabul etmek, Belediye Başkanının karar ve onayı ile olur.

c) Belediye aleyhine açılan davalar ve icra işlerinin izlenmesi, Müdürlükçe görevlendirilen avukat ya da avukatlar tarafından yerine getirilir. Müdürlük tarafından bir davada birden fazla Avukat görevlendirilebileceği gibi, bir davanın takip eden avukattan alınarak bir başka avukata verilmesi de mümkündür.

d) Gerek görüldüğünde dava ve icra takipleri Müdür tarafından da takip olunur. Dava ve icra takibinin bir avukattan alınması veya davadan vazgeçilmesi avukata verilecek yazılı emir ile olur.

 

            C) Yargı kararları

Adli ve idari yargı kararları hakkında temyiz ya da karar düzeltme yoluna gidilmekten vazgeçilmesi, Belediye Başkanının onayı ile gerçekleştirilir.

 

            D) Delil tespiti işlemleri

a) Üçüncü şahıslar, resmi daireler veya kurumlar tarafından Belediye aleyhine veya Belediyece bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde buna ait belge ve rapor görevlendirilen avukat tarafından bekletilmeden ilgili birime gönderilir.

b) İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde, itiraz nedenlerini ilgili belge ve bilgilerle birlikte açık ve eksiksiz olarak sürenin bitimine en az 3 gün kala vermek zorundadır.

c) İlgili birimlerin belge, bilgi, görüşleri alındıktan sonra diğer işlemler süresinde tamamlanır.

 

            E) İhtarnamelere ilişkin işlemler

Belediye tüzel kişiliği adına gönderilerek Müdürlüğe tebliğ olunan ihtarnameler, Müdür veya görevlendirilen Avukat tarafından varsa görüşüyle birlikte derhal ilgili birime gönderilir. İlgili birim ihtarnamenin yanıtını kendisi verebileceği gibi, hazırladığı yanıt taslağını Müdürlüğe göndererek yanıt verilmesini talep edebilir.

    

F) Adli mercilere bilgi ve belge gönderilmesi

Adli mercilerce Belediyenin taraf olmadığı davalarda istenilen bilgi ve belgeler ilgili birim tarafından doğrudan; Belediyenin taraf olduğu davalara ilişkin bilgi ve belgeler ise Müdürlük vasıtası ile gönderilir.


MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 6- Hukuk İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

k) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.AVUKATLARIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 7 - Avukat;

Yetki; Davaların ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olabilecek bilgi ve belgeleri göndermelerini doğrudan ilgili birimlerden isteyebilecekleri gibi gerektiğinde ilgili Müdürlük yetkilileri ile direkt temas kurarak tamamlayıcı bilgileri bizzat almakla yetkili ve görevlidirler.

 

Sorumluluk; Avukatlar istenildiğinde dava ve icra takipleri ile kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürüne yazılı rapor vermekle sorumludurlar. Sav ve savunmalar ilgili Müdürlükler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili müdürlüklerin yanlış ya da eksik bilgi, belge vermesi ile geçerli delil gösterilememesi durumlarında avukatlar sorumlu tutulamaz.

 

Görev;

a) Kendilerine verilen konuları inceleyerek görüş bildirmek,

b) Görevlendirildikleri dava, icra işleri ve diğer hukuki işleri yasal olarak sonuçlandırıncaya kadar izlemek,

c) Hakem, yargı mercileri ve icra dairelerinde Belediyenin haklarını savunmak, korumak, davaların lehte sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak, gerekli özeni göstermek,

d) Sav ve savunmaya dayanak olabilecek delillerin toplanması, gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması için ilgili birimlerle görüşmek, bu konuda büro sorumluları ve memurlara gerekli gördüğü görevi vermek,

e) Hakem, adli ve idari yargı mercilerinin kararlarına karşı temyiz, karar düzeltme ve diğer kanun yollarına gitmeyi gerekli görmesi durumunda bu işlemleri süresi içerisinde yerine getirmek; temyiz, karar düzeltme ve diğer kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesini uygun gördüğü hallerde Hukuk İşleri Müdürünün imzası ile Başkanlık Makamının Olurlarına sunmak,

f) Mahkeme kararlarını, gereğinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere göndermek, Belediye lehine sonuçlanan davalarda karar altına alınan alacakları tahsil etmek için gerekli iş ve işlemleri yapmak, tahliye kararlarını infaz etmek,

g) Belediye aleyhine sonuçlanan davalarda hüküm altına alınan miktarın ödenmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması için Mahkeme kararını süresi içinde ilgili müdürlüklere göndermek,

h) Dava dosyasındaki ve mahkemedeki her türlü dava hareketinin ve işlemlerin, bilgisayar ve esas defterine işlenmesini sağlamak ve denetlemek, işi biten dava dosyasını saklanmak üzere görevli memura teslim etmek,

ı) Hukuk İşleri Müdürünün vereceği benzer işleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidirler.

 

Avukatlar, bu yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk İşleri Müdürüne karşı sorumludurlar. Avukatlar senelik veya hastalık iznine ayrılmaları durumunda yürütmekle görevli oldukları dava dosyalarının duruşma, keşif günü ile bekletilmesi mümkün olmayan iş ve işlemlerinin listesini yaparak müdüriyet makamına vermek zorundadırlar.


AVUKATLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 8- Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar kendilerine havale olunan dava ve icra takiplerini Avukatlık Kanununun ilgili hükümleri veya meslek kuralları çerçevesinde, kurum yararını ön planda tutarak takip ederler.

Avukatlar, Müdür tarafından kendilerine verilen adli ve idari davalar ile icra işlerini ve diğer işleri sonuna kadar izlemek ve sonuçlandırmakla sorumludurlar.

Avukatlar temyiz, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi ya da yazılı emirle bozma yollarına gidilmesi için yasal gerekçeler bulunduğu sürece kanuni yollar tükeninceye kadar dosyanın takibini yapar. Bunlar ve benzeri iş ve işlemler için sürelerin korunması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.


AVUKATLARIN SORUMLULUĞU

MADDE 9- Herhangi bir dava ya da izleme işinde yasal gerekçelere ve sürelere uyulmaması ya da ilgili dairece gönderilen bilgi ve işlemli belgelerin incelenmemesi hallerinde, Avukat genel hükümlere göre sorumludur. Avukatın görevi nedeniyle hakkında soruşturma yapılması gereken hallerde soruşturma Avukatlık Kanunu hükümlerine göre yapılır.


BÜRO SORUMLUSUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10- Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Büroya ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur.


DAVA İZLEME BÜROSU

MADDE 11- Dava İzleme Bürosu;

a) Belediye leyh ve aleyhine açılan davaları esas defterine sıra numarası ile kaydetmek, dosya açmak, bilgisayara yüklemek,

b) Adli ve idari yargı organları tarafından verilen kararları dava esas defterine işlemek, bilgisayar kaydını yapmak,

c) İşi biten dosyaları ilgili avukatın bilgi yazısı ile talebi üzerine Müdür onayı ile saklamak,

d) Adli ve idari yargı tebligatlarını almak, bu tebligatları ivedi bir şekilde Müdür veya ilgili Avukata iletmek,

  e) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

DAVA İZLEME MEMURLARI

MADDE 12- Dava izleme memurları;

a) Davanın açılması için kendilerine verilişinden, karara bağlanıp kesinleşinceye kadar her aşamadaki izleme işlerini ilgili avukatın yönlendirmesine uygun olarak yerine getirmek,

b) Davanın açılması için gerekli olan harç ve yargılama giderleri ile ara kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, kararların tebliğe verilmesi ve kanun yollarına gidilmesi halinde gerekli harç ve yargılama giderleri işlerini ilgili avukatın yönlendirmesine uygun olarak Mahkeme veznesine zamanında yatırmak,

c) İlgili avukatın yönlendirmesine uygun olarak, dava dosyalarına ilişkin verilen evrakların yasal süresi içinde Mahkemelerdeki gerekli işlemlerini yapmak,

d) Mahkeme masraflarını özel makbuza işleyerek dosyaya koymak, harcama makbuzunun bir suretini ilgili Müdürlüğe iletmek,

e) Dava izleme işlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli çalışmayı yapmak ve kendisine verilen görevleri ilgili yasal düzenlemeler ve yönetmelik kuralları uyarınca yürütmekle görevli ve yetkilidirler.

 Dava izleme memurları Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ve Dava İzleme Büro Sorumlusuna karşı sorumludurlar.


İCRA İŞLERİ BÜROSU

MADDE 13-İcra İşleri Bürosu;

a) Belediye tarafından yapılan ve belediye aleyhine yapılan icra takiplerini sıra numarası ile esas defterine kaydetmek, bilgisayara yüklemek, dosya açmak,

b) Belediye aleyhine yapılan icra takiplerinde icra emrini, diğer takip belgelerini derhal ilgili Avukata iletmek, ilettirmek,

c) Avukatlar tarafından kendisine verilen itiraz, mal beyanı ve diğer evrakları icra müdürlüğündeki dosyasına göndermek,

d) Müdürlükçe tahakkuka bağlanması gereken ve sadece yargılama gideri ile avukatlık ücretini kapsayan mahkeme kararlarına ilişkin tahakkuk evrakını hazırlamak,

e) Avukatlar tarafından verilen icra takiplerini hazırlamak, avukatlara imzalatmak, takibi açmak ve açtırmak,

f) Gerektiğinde Avukatların gözetim ve denetimi altında haciz işlemleri yapmak,

h) İcra bürosu ile ilgili tüm yazışma ve işlemleri yapmak, icra ile ilgili işlemlerin bilgisayara kaydedilmesini sağlamak,

ı) İcra dosyalarını düzenli olarak denetleyerek yatırılan paraların çekilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

i) İşi biten dosyaları ilgili avukatına teslim etmek,

j) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


İCRA MEMURLARI

MADDE 14- İcra memurları;

a) Alacak ve borçlar hakkında yapılan icra izlemeleri için dosya açmak ve icra esas defterini tutmak, işlemleri dosya bazında bilgisayara yüklemek,

b) İcra Müdürlüğü dosya numaraları ile Müdürlük sıra numarasını düzenli olarak icra esas defterine, bilgisayara ve dosyasına işlemek,

c) Ödeme ve icra emirlerini doldurmak ve bunlarla ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak,

d) Avukatların yönlendirmeleri doğrultusunda icra dairelerindeki Belediyenin alacaklı olduğu dosyaları sık sık yoklayarak paraların vaktinde çekilmesini sağlamak,

e) Avukatlarla birlikte haciz ve tahliye işlemlerinde görev almak,

f) Alacağın tamamı tahsil edilen ve borcun tamamı ödenen dosyaları yetkililerin imzasını alarak işlemden kaldırmak ve saklanmak üzere icra arşivine vermek,

g) Çalışma alanına giren ve kendisine verilen diğer görevleri aksatmadan yürütmekle görevlidirler.

İcra memurları; Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ve İcra İşleri Büro Sorumlusuna karşı sorumludurlar.

İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

MADDE 15- İdari ve Mali İşler Bürosu

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

h) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

ı) Yazıların zamanında ve doğru olarak yazılmasını, gelen ve giden yazı ile evrakların defterlere işlenmesini, bunların geldiği gün Hukuk İşleri Müdürü ve ilgili Avukata iletilmesini, dosya tutulmasını ve korunmasını sağlamak,

i) Görülmekte olan davalarla ilgili olarak ilgili müdürlüklerden ivedi bilgi sağlanması için avukatlar tarafından verilen görevleri zamanında yerine getirmek,

j) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
DOSYA MEMURLARI

MADDE 16- Dosya memurları;

a) Belediye tarafından veya Belediye aleyhine açılan tüm davaları dosyalayarak Hukuk İşleri Müdürünün görmesinden sonra esas defterine ve bilgisayara kaydetmek,

b) Adli ve İdari Mahkemelerden yapılan her türlü tebligatı imza karşılığı almak ve alış gününü tebligat zarfına yazarak aynı gün ilgili avukatına zimmetle teslim etmek, herhangi bir dosyayı ilgilendirmeyenleri derhal Hukuk İşleri Müdürüne sunmak,

c) Esas defterini düzenli bir şekilde tutmak ve dosyaların geçirdiği aşamayı ve karar özetlerini deftere ve bilgisayara işlemek,

d) Kararı kesinleşerek infaz işlemi tamamlanan dosyaları ilgili avukatın saklamak üzere teslim etmesi halinde zimmet karşılığı alarak arşivdeki özel yerine kaldırmak ve esas defterine saklamak üzere kaldırıldığı tarihini belirterek yazmak ve bilgisayara işlemek,

e) Çalışma alanına giren işlerin aksatılmadan yürütülmesi ile görevlidirler.

Dosya memurları; Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ile İdari ve Mali İşler Büro Sorumlusuna karşı sorumludurlar.


VEKALET ÜCRETİ

MADDE 17- Dörtyol Belediyesi lehine Mahkemeler, Hakem Heyetleri ve İcra Müdürlükleri ile İcra Hakimlerince karar altına alınan ve tahsil edilen vekalet ücretleri; Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ve fiilen çalışan memurlar arasında yürürlükteki yasal düzenlemelere göre dağıtılır.

GÖREVDEN AYRILMA HALİNDE DOSYALARIN DEVRİ

MADDE 18- Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli bulunanlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken, kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleri ile diğer konulardaki dosya ve işleri Hukuk İşleri Müdürünce görevlendirilenlere o günkü durumlarını açıkça belirten birer rapor ile teslim ederler.


MUTEMETLİK İŞLERİ

MADDE 19- Belediye leyh ve aleyhine açılan davalar ile icra takipleri ve sair sebepler ile ilgili olarak bütçenin mahkeme masrafları giderleri faslından harcanacak tüm harcamalar mutemet olarak görevlendirilen memur tarafından ve mevzuat hükümlerine uygun olarak sarf edilir ve ilgili kayıtlar tutulur.

 Mutemedin hesapları Hukuk İşleri Müdürü ya da görevlendireceği büro sorumlusu tarafından tetkik edilerek doğruluğu tasdik edilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Yürürlük

MADDE 20- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür.

 DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


YASAL DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

KURULUŞ

MADDE 3- Hukuk İşleri Müdürlüğü; Müdür, Avukatlar, Dava İzleme Bürosu, İcra İşleri Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.


TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

     a) Belediye  : Dörtyol Belediyesini,

     b) Başkanlık: Dörtyol Belediye Başkanlığını,

     c) Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

     ç) Avukat   : Kadrolu veya kadro karşılığı sözleşmeli avukatları,

     d) Personel: Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 5- Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Müdürlükler tarafından istenilen konularda hukuki görüş bildirme, Belediye adına hukuki işlemler yapma, Belediye lehinde ve aleyhinde adli yargı, idari yargı ve diğer yargı yerlerinde açılan davalar ile icra işlerini izleme ve sonuçlandırma görevlerini yürütür.

 

     A) Görüş istemi

     1) Görüş isteme; Belediye birimleri tarafından görüş istenirken, görüş istenilen konunun ve yapılacak işlemin tanımı yapılır. Kuşkuya düşülen noktalar açıklanır. Görüş isteyen birimin konuya ilişkin kendi düşüncesi ile konuyla ilgili belgeler ve bilgiler yazıya eklenir.

     2) Görüş bildirme; Müdür veya kendilerine verilmesi halinde Avukatlar, görüş konusunu en geç 15 gün içerisinde hazırlayıp sonuçlandırırlar. Bildirilen görüş Müdür iması ile ilgili birime geldiği yöntemle bildirilir.

     Üçüncü kişiler ve iş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemez. İlgili birimlere verilen görüşler hakkında iş sahipleri ve üçüncü kişilere hiçbir biçimde bilgi verilmez.

     3) Görüşün istenebileceği durumlar; Yasal düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez. Hukuki görüş ancak yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların bulunması ya da düzenlemelerdeki kuralların birden çok biçimde anlaşılabilir olması ya da kolay anlaşılmaz, kuşku yaratıcı biçimde olması durumlarında istenilebilir.

     Bildirilen görüş bilgilendirici, açıklayıcı, yorumlayıcı nitelikte olup bağlayıcı değildir.

     Verilen görüş, görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  

B) Dava ve icra işlerinin izlenmesi

a) Belediyenin leyh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan davalar ile icra daireleri ve icra hakimliklerinde görülen işler izlenerek sonuçlandırılır.

b) Belediye adına her türlü hukuki işlemleri yapmak, dava açmak, icra takibi yapmak, takip edilen bir alacakla ilgili borçluların taksitle ödeme istemini kabul etmek, Belediye Başkanının karar ve onayı ile olur.

c) Belediye aleyhine açılan davalar ve icra işlerinin izlenmesi, Müdürlükçe görevlendirilen avukat ya da avukatlar tarafından yerine getirilir. Müdürlük tarafından bir davada birden fazla Avukat görevlendirilebileceği gibi, bir davanın takip eden avukattan alınarak bir başka avukata verilmesi de mümkündür.

d) Gerek görüldüğünde dava ve icra takipleri Müdür tarafından da takip olunur. Dava ve icra takibinin bir avukattan alınması veya davadan vazgeçilmesi avukata verilecek yazılı emir ile olur.

 

            C) Yargı kararları

Adli ve idari yargı kararları hakkında temyiz ya da karar düzeltme yoluna gidilmekten vazgeçilmesi, Belediye Başkanının onayı ile gerçekleştirilir.

 

            D) Delil tespiti işlemleri

a) Üçüncü şahıslar, resmi daireler veya kurumlar tarafından Belediye aleyhine veya Belediyece bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde buna ait belge ve rapor görevlendirilen avukat tarafından bekletilmeden ilgili birime gönderilir.

b) İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde, itiraz nedenlerini ilgili belge ve bilgilerle birlikte açık ve eksiksiz olarak sürenin bitimine en az 3 gün kala vermek zorundadır.

c) İlgili birimlerin belge, bilgi, görüşleri alındıktan sonra diğer işlemler süresinde tamamlanır.

 

            E) İhtarnamelere ilişkin işlemler

Belediye tüzel kişiliği adına gönderilerek Müdürlüğe tebliğ olunan ihtarnameler, Müdür veya görevlendirilen Avukat tarafından varsa görüşüyle birlikte derhal ilgili birime gönderilir. İlgili birim ihtarnamenin yanıtını kendisi verebileceği gibi, hazırladığı yanıt taslağını Müdürlüğe göndererek yanıt verilmesini talep edebilir.

    

F) Adli mercilere bilgi ve belge gönderilmesi

Adli mercilerce Belediyenin taraf olmadığı davalarda istenilen bilgi ve belgeler ilgili birim tarafından doğrudan; Belediyenin taraf olduğu davalara ilişkin bilgi ve belgeler ise Müdürlük vasıtası ile gönderilir.


MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 6- Hukuk İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

k) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.AVUKATLARIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 7 - Avukat;

Yetki; Davaların ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olabilecek bilgi ve belgeleri göndermelerini doğrudan ilgili birimlerden isteyebilecekleri gibi gerektiğinde ilgili Müdürlük yetkilileri ile direkt temas kurarak tamamlayıcı bilgileri bizzat almakla yetkili ve görevlidirler.

 

Sorumluluk; Avukatlar istenildiğinde dava ve icra takipleri ile kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürüne yazılı rapor vermekle sorumludurlar. Sav ve savunmalar ilgili Müdürlükler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili müdürlüklerin yanlış ya da eksik bilgi, belge vermesi ile geçerli delil gösterilememesi durumlarında avukatlar sorumlu tutulamaz.

 

Görev;

a) Kendilerine verilen konuları inceleyerek görüş bildirmek,

b) Görevlendirildikleri dava, icra işleri ve diğer hukuki işleri yasal olarak sonuçlandırıncaya kadar izlemek,

c) Hakem, yargı mercileri ve icra dairelerinde Belediyenin haklarını savunmak, korumak, davaların lehte sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak, gerekli özeni göstermek,

d) Sav ve savunmaya dayanak olabilecek delillerin toplanması, gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması için ilgili birimlerle görüşmek, bu konuda büro sorumluları ve memurlara gerekli gördüğü görevi vermek,

e) Hakem, adli ve idari yargı mercilerinin kararlarına karşı temyiz, karar düzeltme ve diğer kanun yollarına gitmeyi gerekli görmesi durumunda bu işlemleri süresi içerisinde yerine getirmek; temyiz, karar düzeltme ve diğer kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesini uygun gördüğü hallerde Hukuk İşleri Müdürünün imzası ile Başkanlık Makamının Olurlarına sunmak,

f) Mahkeme kararlarını, gereğinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere göndermek, Belediye lehine sonuçlanan davalarda karar altına alınan alacakları tahsil etmek için gerekli iş ve işlemleri yapmak, tahliye kararlarını infaz etmek,

g) Belediye aleyhine sonuçlanan davalarda hüküm altına alınan miktarın ödenmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması için Mahkeme kararını süresi içinde ilgili müdürlüklere göndermek,

h) Dava dosyasındaki ve mahkemedeki her türlü dava hareketinin ve işlemlerin, bilgisayar ve esas defterine işlenmesini sağlamak ve denetlemek, işi biten dava dosyasını saklanmak üzere görevli memura teslim etmek,

ı) Hukuk İşleri Müdürünün vereceği benzer işleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidirler.

 

Avukatlar, bu yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk İşleri Müdürüne karşı sorumludurlar. Avukatlar senelik veya hastalık iznine ayrılmaları durumunda yürütmekle görevli oldukları dava dosyalarının duruşma, keşif günü ile bekletilmesi mümkün olmayan iş ve işlemlerinin listesini yaparak müdüriyet makamına vermek zorundadırlar.


AVUKATLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 8- Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar kendilerine havale olunan dava ve icra takiplerini Avukatlık Kanununun ilgili hükümleri veya meslek kuralları çerçevesinde, kurum yararını ön planda tutarak takip ederler.

Avukatlar, Müdür tarafından kendilerine verilen adli ve idari davalar ile icra işlerini ve diğer işleri sonuna kadar izlemek ve sonuçlandırmakla sorumludurlar.

Avukatlar temyiz, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi ya da yazılı emirle bozma yollarına gidilmesi için yasal gerekçeler bulunduğu sürece kanuni yollar tükeninceye kadar dosyanın takibini yapar. Bunlar ve benzeri iş ve işlemler için sürelerin korunması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.


AVUKATLARIN SORUMLULUĞU

MADDE 9- Herhangi bir dava ya da izleme işinde yasal gerekçelere ve sürelere uyulmaması ya da ilgili dairece gönderilen bilgi ve işlemli belgelerin incelenmemesi hallerinde, Avukat genel hükümlere göre sorumludur. Avukatın görevi nedeniyle hakkında soruşturma yapılması gereken hallerde soruşturma Avukatlık Kanunu hükümlerine göre yapılır.


BÜRO SORUMLUSUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10- Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Büroya ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur.


DAVA İZLEME BÜROSU

MADDE 11- Dava İzleme Bürosu;

a) Belediye leyh ve aleyhine açılan davaları esas defterine sıra numarası ile kaydetmek, dosya açmak, bilgisayara yüklemek,

b) Adli ve idari yargı organları tarafından verilen kararları dava esas defterine işlemek, bilgisayar kaydını yapmak,

c) İşi biten dosyaları ilgili avukatın bilgi yazısı ile talebi üzerine Müdür onayı ile saklamak,

d) Adli ve idari yargı tebligatlarını almak, bu tebligatları ivedi bir şekilde Müdür veya ilgili Avukata iletmek,

  e) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

DAVA İZLEME MEMURLARI

MADDE 12- Dava izleme memurları;

a) Davanın açılması için kendilerine verilişinden, karara bağlanıp kesinleşinceye kadar her aşamadaki izleme işlerini ilgili avukatın yönlendirmesine uygun olarak yerine getirmek,

b) Davanın açılması için gerekli olan harç ve yargılama giderleri ile ara kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, kararların tebliğe verilmesi ve kanun yollarına gidilmesi halinde gerekli harç ve yargılama giderleri işlerini ilgili avukatın yönlendirmesine uygun olarak Mahkeme veznesine zamanında yatırmak,

c) İlgili avukatın yönlendirmesine uygun olarak, dava dosyalarına ilişkin verilen evrakların yasal süresi içinde Mahkemelerdeki gerekli işlemlerini yapmak,

d) Mahkeme masraflarını özel makbuza işleyerek dosyaya koymak, harcama makbuzunun bir suretini ilgili Müdürlüğe iletmek,

e) Dava izleme işlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli çalışmayı yapmak ve kendisine verilen görevleri ilgili yasal düzenlemeler ve yönetmelik kuralları uyarınca yürütmekle görevli ve yetkilidirler.

 Dava izleme memurları Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ve Dava İzleme Büro Sorumlusuna karşı sorumludurlar.


İCRA İŞLERİ BÜROSU

MADDE 13-İcra İşleri Bürosu;

a) Belediye tarafından yapılan ve belediye aleyhine yapılan icra takiplerini sıra numarası ile esas defterine kaydetmek, bilgisayara yüklemek, dosya açmak,

b) Belediye aleyhine yapılan icra takiplerinde icra emrini, diğer takip belgelerini derhal ilgili Avukata iletmek, ilettirmek,

c) Avukatlar tarafından kendisine verilen itiraz, mal beyanı ve diğer evrakları icra müdürlüğündeki dosyasına göndermek,

d) Müdürlükçe tahakkuka bağlanması gereken ve sadece yargılama gideri ile avukatlık ücretini kapsayan mahkeme kararlarına ilişkin tahakkuk evrakını hazırlamak,

e) Avukatlar tarafından verilen icra takiplerini hazırlamak, avukatlara imzalatmak, takibi açmak ve açtırmak,

f) Gerektiğinde Avukatların gözetim ve denetimi altında haciz işlemleri yapmak,

h) İcra bürosu ile ilgili tüm yazışma ve işlemleri yapmak, icra ile ilgili işlemlerin bilgisayara kaydedilmesini sağlamak,

ı) İcra dosyalarını düzenli olarak denetleyerek yatırılan paraların çekilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

i) İşi biten dosyaları ilgili avukatına teslim etmek,

j) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


İCRA MEMURLARI

MADDE 14- İcra memurları;

a) Alacak ve borçlar hakkında yapılan icra izlemeleri için dosya açmak ve icra esas defterini tutmak, işlemleri dosya bazında bilgisayara yüklemek,

b) İcra Müdürlüğü dosya numaraları ile Müdürlük sıra numarasını düzenli olarak icra esas defterine, bilgisayara ve dosyasına işlemek,

c) Ödeme ve icra emirlerini doldurmak ve bunlarla ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak,

d) Avukatların yönlendirmeleri doğrultusunda icra dairelerindeki Belediyenin alacaklı olduğu dosyaları sık sık yoklayarak paraların vaktinde çekilmesini sağlamak,

e) Avukatlarla birlikte haciz ve tahliye işlemlerinde görev almak,

f) Alacağın tamamı tahsil edilen ve borcun tamamı ödenen dosyaları yetkililerin imzasını alarak işlemden kaldırmak ve saklanmak üzere icra arşivine vermek,

g) Çalışma alanına giren ve kendisine verilen diğer görevleri aksatmadan yürütmekle görevlidirler.

İcra memurları; Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ve İcra İşleri Büro Sorumlusuna karşı sorumludurlar.

İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

MADDE 15- İdari ve Mali İşler Bürosu

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

h) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

ı) Yazıların zamanında ve doğru olarak yazılmasını, gelen ve giden yazı ile evrakların defterlere işlenmesini, bunların geldiği gün Hukuk İşleri Müdürü ve ilgili Avukata iletilmesini, dosya tutulmasını ve korunmasını sağlamak,

i) Görülmekte olan davalarla ilgili olarak ilgili müdürlüklerden ivedi bilgi sağlanması için avukatlar tarafından verilen görevleri zamanında yerine getirmek,

Telefon: 1066

E-Mail: