İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

 Baki AKKOYUN
Baki AKKOYUN


DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

YASAL DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

KURULUŞ

MADDE 3- Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Atık Yönetimi ve Enerji Bürosu, Denetim Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.

 

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye  : Dörtyol Belediyesini,

Başkanlık : Dörtyol Belediye Başkanlığını,

Müdürlük : Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünü,

Personel   : Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 5- Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü;

a) İlgili mevzuatın çevre konusunda belediyelere verdiği görevleri yapmak; İl ve İlçe Çevre Kurulu kararları ile Belediye Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak, 

b) Çevre bilincini yükseltici eğitim çalışmaları ve yayınlar yapmak, 

c) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konularında plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak,

d) Çevreye rahatsızlık veren görüntü, koku vb. kirliliklerin kaldırılması veya mevzuatın öngördüğü değerlere çekilmesi için stratejiler belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak,

e) Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için plan ve proje geliştirmek; gürültü kirliliğini izlemek; gürültüye neden olan bina ve işyerlerini denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak, cezai işlem yapmak,

f) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü yapmak; çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için planlama yapmak, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli izinleri vermek,

g) Mevzuata uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak,

h) Ambalaj atıklarının ve Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve geri kazanımı için etüt, plan ve projeler yapmak, yaptırmak; yapılan projelere katkıda bulunmak,

ı) Bitkisel atık yağların ve atık pil ve akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

i) Ömrünü tamamlamış araç lastikler konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

j) Çevre bilinci ve atıklar konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

k) Çevre ile ilgili talep ve şikayetleri değerlendirmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak,

l) Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek, gerektiğinde talep beklenmeksizin görüş ve önerilerini ilgili mercilere sunmak,

m) ÇED Raporlarını denetlemek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş ve öneri sunmak,

n) Çevre ile ilgili bilgileri toplamak ve bilgisayar ortamında arşiv oluşturmak,

o) Sürekli ve dengeli kentsel gelişme için çeşitli nedenlerle bozulmuş olan çevre koşullarının restore ve rehabilite edilebilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Çevresel sorunlarla ilgili olarak belediye birimleri, diğer belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm koşullarını oluşturmak; akademik ve araştırmacı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

p) Çevre bilincine yönelik olarak belediyede hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek,

r) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 6- Çevre Koruma Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,

k) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜST SORUMLUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 7- Üst Sorumlu;

a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c) Müdüre karşı sorumludur.

 

BÜRO SORUMLUSUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 8- Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

 

ATIK YÖNETİMİ ve ENERJİ BÜROSU

MADDE 9- Atık Yönetimi ve Enerji Bürosu;

a) Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

c) Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

d) Atık bitkisel yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

e) Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Atık araç lastikleri konusunda “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanan bilgileri ilgili yerlere iletmek,

g) Çevre ve atık yönetimi bilincinin arttırılması için projeler, eğitim çalışmaları ve kampanyalar düzenlemek,

h) Çevre envanteri oluşturmak, çevre istatistikleri tutmak; çalışma konuları ile ilgili seminer, panel, fuar, gezi, konser vb. etkinliklerde Belediyeyi temsil etmek,

ı) Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak şikayet, öneri ve taleplerin gereğini yapmak,

i) Çevre ve atık yönetimi konularında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hususları doğrultusunda gerekli önlemleri almak ve uygulamak, Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, etüt, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri yürütmek,

k)  Aylık, altı aylık vb olarak enerji harcaması ile ilgili raporlamaların yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

l) Enerji Verimliliği ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,

m) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
DENETİM BÜROSU

MADDE 10- Denetim Bürosu;

a) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yetki devri çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak,

b) Gürültü kaynaklarını programlı veya şikayet üzerine yerinde denetlemek ve idari yaptırım uygulamak,

c) Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda denetim yapmak,

d) Konut ısınmasından kaynaklanan hava kirliliği konusunda programlı ve şikayet üzerine denetim yapmak; kömür depolarının “Satış İzin Belgelerinin” ve satılan kömürlerin kalite kontrolünü yapmak,

e) Yapılan denetim ve uygulanan idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi vermek,

f) Hafriyat ve inşaat atıklarının “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Boş arsa ve arazilerin temizlenmesi ve ilaçlanmasını sağlamak için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

h) Görüntü kirliliği oluşturan ilan, reklam ve tabelaların ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesini sağlamak,

ı) Görüntü kirliliği yaratan duvar ve yapıların boyanmasını sağlamak,

i) İlgili birimler ile işbirliği içinde içme suyu kalitesini izlemek,

j) Su kirliliği yaratan kaynakları belirlemek, kirlilik düzeylerini ölçmek ve standartları aşanlara karşı ilgili mevzuatın belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli işlemleri yürütmek,

k) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

MADDE 11- İdari ve Mali İşler Bürosu;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

g) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 12- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür.

 

Telefon: 3012

E-Mail: [email protected]