İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Salim BEREKET
Salim BEREKET

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK,

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 AMAÇ:

 

Madde 1: Dörtyol Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından  yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerin, kanun, plan, yönetmelik, tüzük, Meclis ve Encümen Kararlarına, genelge ve hizmet emirleri doğrultusunda, kendi müdürlük görev, yetki ve sorumluluklarına bırakılmış hizmet ve işlemlerin, eksiksiz tam ve verimli şekilde yürütülebilmesi için çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM:

 

Madde 2: Bu yönetmeliğin amacı Dörtyol Belediye Başkanlığı, Başkan adına Başkan Yardımcısı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde  görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.   

 

HUKUKİ DAYANAK:

 

Madde 3: Bu yönetmelik  03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin  b  fıkrasına  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

GÖREV TANIMI

 

Madde 4: Bu yönetmelikte uygulanmasında;

a)      Belediye            : Dörtyol Belediyesini

b)      Meclisi               : Dörtyol Belediye Meclisini

c)      Başkanlık          : Dörtyol Belediye Başkanlığını

d)     Müdürlük           : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

e)      Müdür               : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

f)      Yönetmelik        : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği  

g)      Personel           : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

TEMEL İLKELER:

 

Madde 5:  Dörtyol Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)      Karar alma, uygulama ve hizmetlerde şeffaflık.

b)      Hizmetlerin tümü ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk.

c)      Hesap verebilirlik.

d)      Kurum içi yönetimde ve İlçeyi ilgilendiren kararlara katılımcılık.

e)      Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.

f)       Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine devamlılık, kalıcı ilkeleri esas alınır.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

 

  

Madde 5:Dörtyol Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

 

Mimarlık ve Mühendislik(İnşaat,Elektirik,Makine,Jeoloji vb.)

Şehir Bölge Planlama

b)   Harita Teknikerliği

c)   İnşaat Teknikerliği

d)  Yapı denetim ve Ruhsat

e)   İmar ve Şehircilik Kalemi

f)   İmar Uygulama

 

            Ayrıca Müdürlüğe bağlı yeteri kadar teknik eleman ve hizmet veren personelden oluşur.

 

 

İDAREYE İLİŞKİN

TEŞKİLATIN YAPISI

 

MÜDÜR

 

MİMARLIK

MÜHENDİSLİK (İNŞAAT, ELEKTRİK, MAKİNE VB.)

ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA

 

İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ ve HARİTA TEKNİKERLİĞİ

 

İMAR UYGULAMA

 

YAPI DENETIM VE RUHSAT BÖLÜMÜ

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK KALEMİ

 

KURULUŞ

 

Madde 6: Dörtyol Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş, doğrudan Başkan adına, Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

MÜDÜR ve

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

 

Madde 7: Dörtyol Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmekle görevli olup; görev olup aşağıda diğer görev yetkileri belirtilmiştir:

 

a)      Başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 sayılı umumi hayata müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak işler, 3621 sayılı kıyı kanununun 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları ve İstanbul Büyükşehir imar yönetmeliği ona bağlı otopark yönetmeliği ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklardır.

b)      Dörtyol Belediye Başkanlığının amaçlanan , prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda görev yapar ve yaptırır.

c)      Dörtyol Belediyesi sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip sağlamak, imar planlarının yapılması, hazırlanması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, yaptırılması, imar uygulama ile ilgili  imar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve mekanik  projelerinin  onaylanma işlemlerini yapmak.

d)     Onaylanan  projelerin uygulamasının kontrolünü etmekten, imar plan uygulamalarının tasdik ve tasdik  edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesinde, ilgili mevzuata uygun olarak imar uygulamalarını ruhsatlı yapı uygulaması, iskan işlemleri (vizeler, yıkım vb.) yapı denetim ve kontrol hizmetlerini, yıkım işlemlerini takip ederek denetlemekten bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak.

e)      Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri takip etmekten, yıkım ihale işlemlerinin takibinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylanmasını sağlamak, sağlatmak.

f)       Belediye Başkanı ve Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, ilgili meri mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra etmesini sağlamak, sağlatmak.

g)      Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ile ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırmak.

h)      Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu sağlamak, sağlatmak.

i)        Meri mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak, sağlatmak.

j)        Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, meri mevzuat gereği müdürün; sevk ve idaresini organize edilmesini, gerektiğinde ve organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar, yaptırır.

k)      Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri politikaları bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar, yaptırır.  

l)        Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, hazırlatır. Başkanlıkça belirlenmiş zamanda üst amirine sunar.

m)    Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişimini sağlamak üzere eğitim planlaması yapar, yaptırır.

n)      Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere Başkanlığın mevcut organizasyon şeması iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder.

o)      Organizasyon yapısında veya tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını üst amiri vasıtası ile Yazı İşlerinden sorumlu Müdürlüğe bildirir.

p)       Çalıştırdıkları görevlilerin iş tarifelerini ve performans kriterlerini hazırlayıp üst amirine teklif eder.

q)      Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları yetkilerini kullanmaya teşvik eder.

r)       Müdürlüğüne ihtiyaç halinde alınacak, veya ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder.

s)       Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa Belediye Başkanının bilgisi altında vekalet verir ve görevlerini taksim eder.

t)       Müdürlüğün faaliyeti için üst amirince talep edilen faydalı gördüğü bütün raporları sunar, hazırlanan raporları üst amirine vermeden önce gerekli incelemeyi, tetkikleri yapar ve tasdik eder. Raporların kısa ve öz olmasını sağlar.

u)      Müdürlüğüne bağlı olan birim içi şeflik personelinin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Belediye Başkanlığının belirlemiş olduğu hedeflere uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder.

v)      Müdür gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir.

w)    Müdürlüğün mevcut faaliyet planına göre faaliyetlerini kısa zaman periyotlarında kontrol eder ve ettirir.

x)      Müdürlük harcamalarının mevcut bütçeye uygunluğunu devamlı olarak kontrol altında bulundurur.

y)      Müdürlükçe yapılmakta olan işlerin zaman, miktar ve kalite açısından sürekli tetkik ve kontrol eder, ettirir.

 

aa)   Birim içi şefliklerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar.

bb)  Müdürlüğündeki Şefliklerin diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar.

cc)   Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha verimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder.

dd)  Müdürlük faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder.

ee)  Görevle ilgili emirlerini kademe atlamadan işle ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir.

ff)   Personelin görev tariflerindeki belirtilen  işleri yerine zamanında getirip, getirmediğini bir ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder.

gg) Başkanlığa ilişkin bilgi ve belgelerin dışarı sızmaması hususunda azami dikkati gösterir.

hh) Müdürlüğü görev alanıyla ilgili ihale kanunu iş ve işlemlerin, meri ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İLGİLİ BİRİMLER

  

Madde:8 ŞEHİR PLANLAMA PERSONELİ: 

TANIMI:

            İmar Kanunu ve  Belediye Kanunu gereğince; üst plan kararlarına uygunluğu sağlanarak İmar Planlarının düzenlenmesi; doğal ve kültürel değerlerin korunması; Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu v.b kanunlar ile ilgili yönetmeliklerin gereğinin yapılması ve sonuçlandırmak üzere Belediye bünyesinde kurulan ve teknik bir birim olup;  Mimar , Şehir Plancısı, İnşaat Teknikerleri ve Harita  Teknikerleri uzmanlarından oluşmaktadır.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

GÖREVLERİ:

            Belediye Kanunu,  İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısı ile alınacak tedbirlere ilişkin Kanun v.b kanunlar ile bu kanunlarla ilgili yönetmelikler ile Talimat ve Bildiriler uyarınca İlçemiz sınırları içerisinde;

 

a)      İlçemiz hudutları içinde üst plan kararlarına uygun olarak uygulama İmar Planı yapmak, yaptırmak ve Belediye Meclisine sunulmak üzere  alınan kararları değerlendirmek üzere  Belediye Başkanlığına göndermek,  Belediye Başkanlığınca alınan kararları ilgili birimlere gereği hususunda dağıtımını sağlamak.

b)      Uygulama İmar Planı talepleri ile onanlı Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak ve onaylatmak,

c)      Gereken durumlarda; kamu yararına dönük olmak üzere üst plan kararlarına yönelik öneri geliştirmek ve değerlendirilerek karar altına alınmak üzere  Belediye Başkanlığına sunmak,

d)     Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararlarını üst plan kararlarına göre düzenlemek, ilgili Koruma Bölge Kurulu görüşünü almak, İlçe Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek; alınan kararları değerlendirilerek karar altına almak üzere  Belediye Başkanlığına göndermek;  Belediye Başkanlığınca alınan kararları ilgili birimlere gereği hususunda dağıtımını yapmak,

e)      Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik görüş rapor ve ilgili belge ve bilgileri hazırlamak,

f)       Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek,

g)      Planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne başvurmak, bu kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, ilgili planlama çalışmasını yapmak veya yaptırmak,

h)      Plan yapım sürecinde;

      *Hâlihazır haritaları temin etmek,

      *Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü almak,

      *Gerekli jeolojik, jeoteknik, jeofizik zemin etütlerini temin etmek,

i)        Uygulama İmar Planına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek; alınacak meclis kararlarının gereğini yapmak,

j)        Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek,

k)     Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların taleplerini incelemek, gerekli yanıtları hazırlamak.

 

BÜRONUN SORUMLULUĞU:

Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Müdürlük ve Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

 

BÜRO PERSONELİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

a)      Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b)      İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlık ve  Belediye Başkanlığı genelge, bildiri ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

c)      Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek; bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, gerektiğinde üst makamlara intikal ettirmek,

d)     Büronun çalışmaları ile ilgili üst kademelerin istediği raporları hazırlatmak, inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

e)      Üst kademe tarafından istenilen bilgilerin temini için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,

f)       Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

g)      Büronun çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

h)      Bölüme gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak; verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

i)        Büronun sorumluluğundaki görevlerin yürütülmesinde Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince karar vermek, tedbirleri almak ve uygulatmak,

j)        Büronun işlevlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak,

k)      Görevi ile ilgili konularda yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından bağlı bulunduğu müdürlüğe karşı sorumludur.

 

 

HARİTA İŞLERİ:

 TANIMI: İmar Uygulama Müdürlüğünce düzenlenen meri plan şartlarındaki imar durumlarına göre yeni imar parselleri oluşturmak, mevcut parsellere inşaat istikamet, kot kesit düzenlemek, parsellerle ilgili ifraz, tevhid, sınır tashihi ve kontur gabari gibi belgeleri düzenlemek, ayrıca bölgenin halihazır haritalar yaparak Müdüriyet Makamına sunmak.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

 

Yeteri kadar Teknik eleman ve personelden oluşur.

 

a)      Belediyeye ait inşaat, park bahçe ve diğer faaliyetlere ait harita çalışmalarının tabanını oluşturmak ve fiili durum tespiti yapmak.

b)      3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması ve 2981-3290 sayılı imar kanunlarını uygulayarak parsel sahiplerini müstakil tapuya kavuşturmak.

c)      Kamulaştırmaya konu olan parsellerin yerinde mevcut durumunu tespit etmek, parselin üzerinde bina olup olmadığını, bina varsa kat âdetini ve cinsini belirlemek.

d)      Dörtyol Belediyesi sorumluluğundaki hali hazır ve kadastro haritalarını dijital ortamda güncelleştirmek,

e)      Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak, bu sokaklara isim verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak.

f)       Binaların dış kapı numaralarını belirlemek, İlgililerine Numarataj yazısı vermek.

g)      Sokak İsim Levhası bulunmayan yerlere sokak levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını yürütmek

h)      Bina Dış Kapı Numarası bulunmayan binaların dış kapı numarası plakalarının yerleştirilme çalışmalarını yürütmek.

i)        Yapılan haritaları talep edenlere (vatandaş ve tüzel kişiler) ücret karşılığı vermek.

j)        Parsellerin, İfraz ve tevhit işlemlerini yapmak.

k)      İnşaat alanlarına İstikamet rölevesi, Kot-kesit, gerektiğinde kontur-gabari işlerini yapmak.

l)        Belediyemizin imar planlarını çoğaltmak ve planların arşivlenmesinin, muhafazasını sağlamak.

m)    Bir parselin ne kadarının kamulaştırılacağını gösteren hesabat haritaların yapmak.

n)      Coğrafi Bilgi Sistemi ve Ulusal Adres Veri tabanı çerçevesinde yapılması gereken işlemler (Adres tespiti, bina ve numarataj güncellemesi, UAVT kayıtlarının güncellenmesi) tarafımızdan yürütülmektedir.

o)      Başta Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer tüm müdürlüklerin çalışmalarına bilgisayar ortamında bulunan hali hazır harita plan ve tapu bilgileri ile destek vermek.

p)      Fen İşleri Müdürlüğüne yol yapımından önce yol istikametleri ve mesafeleri verilmekte ayrıca bölgemizde yapılacak çeşitli projelerin öncesinde hali hazır harita temini ve gerekiyorsa hali hazır haritaların güncellenmesi sağlamak.

q)      Şehir ve Planlama Şefliğinin plan altlığı olarak kullanmak üzere her türlü harita ve sayısal veri ihtiyacının karşılanması.

r)       Çeşitli kurum ve kuruluşların harita, plan ve kroki ihtiyaçları büromuz tarafından karşılanmış ve mahallelerimizin sokak haritaları ve numarataj haritaları güncel olarak tutularak ihtiyacı olan birimlere dağıtımını yapmak.

s)       İmar planları kapsamında olan, Kamuya terk edilecek alanlar için gerekli işlemleri yapmak.

 

Madde 10: İMAR UYGULAMA İŞLERİ:

 TANIMI: İmar uygulama personeli tarafından 3194 sayılı imar kanunu, ilgili Genelgeler ve meri plan ve plan notları çerçevesinde hazırlanan imar durumuna esas proje tasdik işlemlerini yaparak Müdürlük makamına sunar.

 

BÜRO PERSONELİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Belediye sınırları içerisinde tasdikli meri plan doğrultusunda parsel bazında imar parsellerini oluşturmak ve imar uygulama işlemlerini yürütmek.

 

İMAR UYGULAMA  TEKNİK PERSONELİ GÖREV SORUMLULUĞU:

 

a)      İmar mevzuatı ve imar planlarına uygun olarak imar uygulama işlemlerini yapmak.

b)      İmar kanunu yönetmelik planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak imar durumuna uygun yeni projeler, avan projeler, temdit ve tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip etmek, ısı yalıtım elektrik ve makine projelerinin tasdiklerini yapmak ve işlemlerini yürütmek.

c)      Onaylanan projelerin deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerini onaylamak.  

d)     Kat irtifakı listesini onaylama işlemini yapmak.

e)      Uygulama biriminden gelen evrakın ilgili personele havalesini yapmak işlemlerin zamanında doğru olarak yürütülmesini sağlamak hazırlanan işlemlerin tetkik ve onayını yaptıktan sonra birim müdürüne sunmak.

f)       İmar ile ilgili kişi ve kuruluş ve kurumlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak ve takibini yapan müdürlük tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

g)      3194 sayılı İmar kanununun 23. maddesi doğrultusunda gerekli tetkikler yapılarak ilgili borçları tahsil etmek ve proje onayını yapmak.

h)       Dörtyol İmar Yönetmeliğine göre kat irtifak işlemlerini yapmak ve onaylamak.

i)        Zemin etütlerinin mahallinde tetkik edilerek onayını yapmak.

j)        Kurum içi ve kurum dışı talepleri incelemek ve yazışmalar yapmak ve takip etmek.

k)      İmar Kanunu. İmar planı ve imar yönetmeliği gereği donatı alanlarının terki, tevhit ve ifraz işlemleri ile ilgili belge ve raporlarını hazırlar ve Belediye Encümenine sunmak ve alınan Encümen kararlarını ilgili birimlere ve Tapu Kadastro Müdürlüğüne göndermek.

l)        Vatandaşlara şifai imar uygulama ile ilgili bilgi vermek

m)    Birimde görevli teknik elemanların günlük, aylık ve yıllık izinleri ile ilgili işlemlerini yapmak ve birim Müdürünün onayına sunmak.

 

 Madde 11: YAPI DENETİM VE RUHSAT İŞLERİ:

 TANIMI:

İmar Uygulama İşleri tarafından onaylanan projeler esas alınarak meri imar yasası, yapı denetim kanunu, Dörtyol İmar Yönetmeliği, ilgili yönetmelik, genelgeler, meri plan ve mevzuatlar çerçevesinde tasdiki yapılan ve onaylanan projeler esas alınarak ruhsatların tanzimi işlemlerini yürütmek, denetlemek ve zamanında doğru olarak sonuçlanmasını sağlamak.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

 

a)      Belediye sınırları içerisinde yer alan her türlü İnşaat faaliyetin yasalara, yönetmeliklere, mevzuatlara ve şehircilik ilkelerine uygunluğunu denetlemek işlemlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesini sağlamak.

b)      Belediye sınırları içerisinde inşaa edilmek istenen yapılara ruhsat düzenlemesi aşamalarını takip etmek ve imar yönünden denetim yapmak üzere görevlendirilen teknik kadronun görevlendirilmelerini yapmak Müdürlük makamına sunmak.

c)     Müdürlüğe havalesi yapılan veya konusu itibari ile Müdürlüğü ilgilendiren dilekçe, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ve taleplerin değerlendirilmesi sağlamak üzere teknik kadroya havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını takip etmek.

d)      Müdürlük bünyesinde görevlendirilen teknik kadronun bölgeleme esaslarına göre denetimini sağlamak üzere ve sorumluluk bölgelerini tayin ederek bölge dağılımını yapmak ve teknik kadronun izin, rapor ve resmi tatil günlerinde görev değişikliğini sağlamak ve Müdürlük makamına sunmak.

 

YAPI DENETİM VE RUHSAT İŞLERİ TEKNİK PERSONELİ GÖREV VE SORUMLULUĞU:

            Belediye sınırları içinde her türlü inşaai faaliyetleri denetleyen ve sorumluluğunda bulunan alanda yapı denetimini yapmak üzere görevlendirilen teknik personeldir.  

 

 

a)      3194 sayılı imar yasası 4708 sayılı yapı denetim yasası ve yasa kapsamında hazırlanan “ yapı denetim uygulama usul ve esasları” yönetmeliği gereği işlemleri yürütür.

b)      Yapı Ruhsatı düzenlenmesi aşamasında yasa ve diğer mevzuatlar gereği alınması gereken ücret ve harçların tahsili işlemlerini yürütür.

c)      Otopark yönetmeliği gereği gerekli olan otopark bedellerinin Dörtyol Belediye Başkanlığı Banka hesabına aktarılması ve taahhütname hazırlatılması işlemlerini yürütür.

d)     Arsanın vergi ilişiğinin kesilmesi ve birden fazla hissedar olması durumunda hissedar muvafakat namesinin takibini yürütür.

e)      Yapı Denetim Firmaları tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sitesinden yapıya ilişkin Bilgi Formunun kontrolü, değişikliği’ ni ve onayını yürütür.

f)       Yapıya ilişkin Bilgi formu, Sözleşme ve taahhütname gereği ruhsat düzenlenmesini yürütür.

g)      Yapı denetim sisteminde (YDS) yer alan işlemlerin daha kaliteli, verimli ve takip edilebilir şekilde yerine getirmek üzere otomasyon sistemini yürütür.

h)      Yapı ruhsatı düzenlenmiş olan yapılar için işyeri teslim tutanağı’ nın onayını yürütür.

i)        Ruhsat alınan yapılarda altı etap halinde; yapı mahallini inceleyerek T500 Şubat 2000, TS708 ve TS10465 1992 standartlar doğrultusunda denetimleri yapar ve kontrol ve takip işlemlerini yürüterek olumlu sonuçlananlarda hak ediş onaylarını yürütür.

j)        Yapıların yıl içinde gerçekleşmesinin tespiti açısında yıl sonu seviye tespit tutanaklarının onaylanması ve eleman değişiklikleri onayını yürütür.

k)      Ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilen ve tamamlanan  yapılar için iş bitirme tutanaklarını onaylar.

l)        İş bitirme tutanaklarının onayı sonrasında yasal prosedürlerin yerine getirilmesini müteakip yapı kullanma izin belgesinin düzenlemesini sağlamak.

m)    Konularına göre mükellef dilekçelerinin değerlendirilmesini yapar ve kuruma gelen vatandaşların bilgilendirme işlemlerini sağlamak.

n)      Yapı sahipleri tarafından yıkılmak istenen yapılara yıkım ruhsatı düzenler.

o)      Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkiki, meri mevzuata göre gerekli tebliğin yapılması,  takibi ve sonuçlandırılması işlemlerini takip etmek.

p)      Mevcut olan yapılarda yapı maliklerinin güçlendirme taleplerinin yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda güçlendirme  ruhsatı işlemlerini yürütmek.

q)      Dörtyol İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği  bahçe duvarı, bahçe tanzimi, pergola, kemeriye gibi basit çalışmalara izin düzenlemek ve takibini yapmak.

r)       Meri mevzuat çerçevesinde başlama süresi sona ermiş veya bitirilmesi gereken süre tamamlanmış olan ruhsatlı yapılarda temdit ruhsatını düzenlemek.

s)       Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılar ile ilgili yapının o andaki durumunu tespit ederek yapı tatil tutanaklarını tanzim etmek ve takibini yapmak, yapı sahibi, müteahhid, yapı denetim kuruluşları ile ilgili yasal süreci takip ederek sonuçlandırmak.

t)       Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olması nedeni ile yapı tatil tutanağı tanzim edilmiş mühürlenmek suretiyle durdurulmuş yapıların devam edip etmediğini takip etmek devam eden yapılara mühür fekkinden dolayı işlem yapmak üzere Zabıta Müdürlüğüne yazılı bildirimde bulunmak.

u)      Yıkım ihale işlemlerinin yürütülmesi anlamında Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütmek yıkım faaliyetlerinde diğer yardımcı birimlerle organizasyon yaparak işlemlerin yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

v)      Afete maruz bölge ile ilgili 7269 sayılı yasanın ve 1051 sayı ile değişik maddeleri gereği yasal süreci takip etmek taleplere cevap vermek ve sonuçlandırmak.

w)    Şehircilik ve estetik yönünden sakıncalı yapılaşma bulunan alanlarda, mevcut yapılar arasında şehircilik güzellik ve estetiği açısından uyum sağlamak amacı ile yapı ilgililerini bilgilendirmek ve süreci takip etmek.

x)      Devam eden inşaatlarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve işlemleri takip etmek.

y)      Tamamı umumi hizmetlere ayrılan arsalara ilgililerin talepleri doğrultusunda yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirme yaparak “Muvakkat” yapı ruhsatı düzenlemek.

z)      Mevcut yapılara yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda tadilat, tamirat, onarım ruhsatlarını düzenlemek ve kontrolünü sağlamak.

 

Madde 12: KALEM BÜROSU :

 TANIMI: Büro içerisindeki yürütülen işlemlerin ilgili Kanun ve Genelgeler doğrultusunda yürütülmesini ve gelen evrak ve dilekçe kayıtlarının havalesini, havalesi yapılan evrakların şefliklere intikalini sağlamak ve takibini yapmak.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

 

a)      Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazışmalar ve vatandaşlarımızdan gelen dilekçelerin kayıt işlemlerinin yapılıp, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkışlarının yapılması.

b)      Kayıtları alınan evrak ve dilekçelerin yazışmalarının bilgisayar ortamında yazılması

c)      Muhtardan alınan boş yazısı ve tapu ile başvurusu alınan mükelleflerin Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sistemi üzerinden yıkım ruhsatlarının yazılıp onaylanması.

d)     Ruhsat yazımı, bilgisayar ortamında internet üzerinden Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sistemi üzerinden yazılımı ve onaylanması.

e)      Alınan yapı ruhsatlarının temel vizesi, temel üstü, kat, çatı ve iş bitirme onaylarının daktilo edilip onaylara hazır hale getirilmesi.

f)       İskan aşamasına gelen binaların vatandaşların başvurusuna internet ortamında yapı kullanım izin belgesinin yazılması ve onaylanması

g)      Yapı Denetçisinin sorumluluk imzaları, mal sahibi ve müteahhit sorumluluk imzaları alınarak diğer gerekli bilgileri de içeren yapı ruhsatı tanzim edilmektedir. Bayındırlık Bakanlığı Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı sitesi üzerinden ruhsat onaylarının alınması.

h)      Kamu Kurum ve Kuruluşların talep ettikleri evrak ve dosyaların fotokopilerinin çekilip hazırlanması.

i)        Yapı Denetim Firmalarının, Şantiye Şefi, Mimar ve mühendis kayıtlarının sampaş sistemi üzerinden kayıt altına alınması dosyalanıp arşivlenmesi.

j)        Kayıtları alınan evraklar çıkışları yapılan evraklar ve mimari projelerin tarama işlemlerinin yapılıp bilgisayar ortamına aktarılması.

k)      İmar arşivinde gelen ve giden evrakları pafta-parsel ve konu bazında düzenli bir şekilde arşivlenmesi.

l)        Çıkışları yapılan ruhsat-iskan-YTT-Yıkım Ruhsatı-Encümen Kararlarının aylık dilekçesi ile çoğaltılarak aslı gibidir onayları yapıldıktan sonra ilgili kurumlara gönderilmesi.

m)    Birimimize ait ödeme emri, maaş bordroları, arazi tazminatları düzenlenip bağlı birime gönderilmesi.

n)      Taşınır ve Taşınmaz malların kayıtları ve düzenlemelerinin yapılması.

o)      Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren şefliklere ait (planlama şefliği-harita şefliği-durum şefliği-denetim şefliği) kartoteks kayıtlarının bilgisayar ortamında kayda alınıp Bilgisayar ortamında arşivleme işleminin yapılması.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Son Hükümler)

 

 

Madde 13: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 14: Bu yönetmelik Dörtyol Belediye Meclisinin kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür.

 

Telefon: 1031

E-Mail: