Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mustafa ARLI
Mustafa ARLI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

Hesap verebilirlik, alınan kararlarda katılımcılık, uygulamalarda adil ve hizmette eşitlik,

Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik, hizmetlerde sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

Bu kapsamda;

 

Belediyeye ait tüm bina ve tesislerin ısıtma-soğutma, bakım-onarım hizmetlerinin yapılmasını              kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

Belediyeye bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları kırtasiye, temizlik ve malzemelerin satın alma yolu ile karşılanmasını sağlamak,

Satın alım veya bağış yoluyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ ne alınan demirbaşların kayıt altına alınması, kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak,

Malzeme giriş-çıkış takibi, evrakların hazırlanması, satın alma taleplerinin karşılanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak,

gibi çeşitli görevleri yerine getirir.

T.C.

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Yasal Dayanak

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kuruluş

MADDE 3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan, İdari İşler Şefliği, Ulaşım Hizmetleri Şefliği ile Satın Alma ve Mali İşler Şefliği’nden oluşur.

 

Tanımlar

MADDE 4-Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye          : Dörtyol Belediyesini,

Başkanlık        : Dörtyol Belediye Başkanlığını,

Müdürlük        : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

Şef                  : Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde Şef kadrosunda görevli personeli,

Personel          : Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5-

a)    Yapılan iş ve işlemlerde hesap verebilirlik.

b)    Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk.

c)    Karar alma, hazırlık ve uygulamada şeffaflık.

ç)   Uygulamalarda adalet.

d)   Hizmette eşitlik.

e)   Belediye kaynaklarının kullanımında tasarruf, etkinlik ve verimlilik.

f)   Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık.

g)   Hizmetlerde geçici çözümler yerine sürdürülebilirlik ve kamu yararı.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 6-

1)      Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

2)      Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının içi, dışı, tavanı, kapı ve pencereleri ile bahçesinin bakım, onarım ve tamiratının yapılmasını sağlamak.

3)      Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarında bulunan müdürlük ve birimlerin, görev ve hizmetlerini yerine getirmeleri maksadıyla gerekli kırtasiye malzemelerinin satın alma yöntemiyle tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını sağlamak.

4)      Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının merdiven, koridor, çalışma odaları, depolar, mescit, asansör kabini, tuvaletler, bina bahçeleri vb. kullanım alanlarının, temizliklerinin yapılması maksadıyla gerekli temizlik malzemelerinin, satın alma yöntemiyle tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını sağlamak ve bu yerlerin, temizlik görevlilerine detaylı ve hijyenik şekilde temizliklerinin yaptırılmasını sağlamak.

5)      Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının kullanım alanlarının bakımını ve gerekli hallerde basit tamiratlarının yapılmasını sağlamak ve gerekli tüm yerlere çöp kutusu yerleştirmek.

6)      Bina içerisinde sigara içilmemesi için gerekli tedbirleri almak.

7)      Asansörlerin periyodik muayenelerinin, bakım ve onarımının yaptırılmasını sağlamak.

8)      Belediye personelinin çalışma odalarında bulunan ısınma ve iklimlendirme cihazlarının satın alma yöntemiyle tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını ve bu cihazların bakım, onarım ve tamiratının yaptırılmasını sağlamak.

9)      Belediye personelinin çalışma odalarında hizmetlerini yürütebilmeleri maksadıyla masa, koltuk, sandalye, sehpa, dosya dolabı, perde vb. gerekli tüm ofis ve elektronik malzemelerin tedariki, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak.

10)  Kargo hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

11)  Belediye personelinin çeşitli günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çay ocağı, iş ocakları vb. açmak ve işletilmesini sağlamak.

12)  Her türlü salgın hastalık durumunda hizmet binalarının gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Dezenfekte malzemelerini tedarik etmek ve gerekli diğer tedbirlerin alınmasını sağlamak.

13)  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan iş makinesi ve hizmet araçlarının satın alma ve hibe yoluyla tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını sağlamak.

14)  Hizmet araçlarının tescil ve tahsis işlemleri, fenni muayene işlemleri, sigorta poliçelerinin yenilenmesi ile gerekli hallerde bakım, onarım ve yedek parça alım işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

15)  Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirleyerek, müdürlükçe yapılan her türlü mal alımında ve hibe yoluyla edinilen taşınır malların, ilgili mevzuat gereği taşınır ve demirbaş işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

16) Diğer müdürlüklerin taşınır kayıt yetkililerinin belirlenmesini sağlamak ve bu müdürlüklerin yapmış olduğu taşınır kayıt işlemlerinin ilgili mevzuat gereği kontrolünü yapmak.

17)  Elektrik kesintilerinde hizmetin devamlılığını sağlamak maksadıyla, hizmet binalarında kullanılmak üzere jeneratör tedariki, kurulumu, bakım ve onarımını sağlamak.

18)  İlgili müdürlükle koordine kurularak, jeneratör dahil olmak üzere her türlü elektrik iş ve işlemlerinin, belediye elektrik personeline yaptırılmasını sağlamak.

19) İlgili yönetmelik gereği ana ve ek hizmet binalarında, yangına karşı gerekli önlemleri almak, yangına müdahale malzemeleri ve uyarıcı levhaların tedariki ile ilgili yerlerde sürekli hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

20)  Sahada çalışan diğer müdürlük personelinin kullanacağı el telsizlerinin tedariki, bakımı, onarımı ve yedek parça alımını sağlamak.

21)  Hizmetin yürütülmesini sağlamak maksadıyla bütçesinde tertip edilen her türlü mal ve hizmetin ilgili mevzuat gereğince alımını yapmak ve diğer birimlerle koordine kurularak alımının yapılmasını sağlamak.

22)  Müdürlüğe bağlı tüm personelin, yasalara uygun ve disiplinli şekilde çalışmalarını sağlamak.

23)  Hizmet binalarının iç ve dış temizlik ve bakımlarının, temizlik personeli tarafından düzenli şekilde yapılmasını sağlamak.

24)  İlgili mevzuat çerçevesinde; yapılan alımların, taşınır ve demirbaş işlemlerinin, personel özlük işlemleri ile her türlü yazışmaların, dosyalanmasını ve muhafaza altında tutulmasını sağlamak.

25)  Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalarda resmi gazetede 10.06.2020 tarih ve 31151sayı ile yayınlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları uygulanmasını sağlamak.

26)  Tüm alımların ilgili mevzuata uygun şekilde ve kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağlamak.

27)  Alımı yapılan her türlü malın, gereken her türlü tedbiri alarak uygun depo koşullarını sağlayarak bozulmasını ve tahrif olmasını engellemek.

28)  Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak, ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

29)  Başkanlık Makamı ve/veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından, yasalara uygun şekilde verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 7-

Destek Hizmetleri Müdürü; görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip ederek personelini bilgilendirmek ve eğitmek.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek, gereken denetimleri yapmak.

ç) Personelin tüm özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak.

d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır ve demirbaş işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek.

f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak.

g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak.

ğ) Harcama yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

h) İlgili mevzuat ve yönetmelik gereği tüm müdürlük personelinin disiplinini sağlamak.

ı) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası ile hizmet gereklerine göre sevk ve idaresini sağlamak.

i) Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak.

j) Başkanlık Makamınca yasalara uygun şekilde verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 8-

 Şef;

a) Kendisine bağlanan bölümün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür, bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı’ndan, yasalara uygun şekilde alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Sorumlu olduğu şefliğin iş ve işlemlerinin; yasalara uygunluk, verimlilik ve şeffaflık esaslarına göre yürütülmesini sağlamak.

c) Eşitlik kavramını gözeterek; personelin birbiriyle uyumlu, koordineli ve disiplinli şekilde çalışmasını sağlamak.

ç) Bölüme ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur.

 

İdari işler Şefliği

MADDE 9-

a) Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları, resmi gazetede 10.06.2020 tarih ve 31151sayı ile yayınlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda uygulamak.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde; yapılan alımların, taşınır ve demirbaş işlemlerinin, personel özlük işlemleri ile her türlü yazışmaların, dosyalanmasını ve muhafaza altında tutulmasını sağlamak.

c) Müdürlük bütçesini, diğer şefliklerle koordine kurarak zamanında hazırlamak ve ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

ç) İlgili yönetmelik gereği ana ve ek hizmet binalarında, yangına karşı gerekli önlemleri almak, yangına müdahale malzemeleri ve uyarıcı levhaların tedariki ile ilgili yerlerde sürekli hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

d) İlgili müdürlükle koordine kurularak, jeneratör dahil olmak üzere her türlü elektrik iş ve işlemlerinin, belediye elektrik personeline yaptırılmasını sağlamak.

e) Müdürlükçe yapılan her türlü mal alımında ve hibe yoluyla edinilen taşınır malların, ilgili mevzuat gereği taşınır ve demirbaş işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

f) Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının içi, dışı, tavanı, kapı ve pencereleri ile bahçesinin bakım, onarım ve tamiratının yapılmasını sağlamak.

g) Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının kullanım alanlarının bakımını ve gerekli hallerde basit tamiratlarının yapılmasını sağlamak ve gerekli tüm yerlere çöp kutusu yerleştirmek.

ğ) Bina içerisinde sigara içilmemesi için gerekli tedbirleri almak.

h) Asansörlerin periyodik muayenelerinin, bakım ve onarımının yaptırılmasını sağlamak.

ı) Kargo hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

i) Her türlü salgın hastalık durumunda hizmet binalarının gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Dezenfekte malzemelerini tedarik etmek ve gerekli diğer tedbirlerin alınmasını sağlamak.

j) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak, dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak

k) Her türlü genelge, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele tebliğ etmek.

l) Hizmetlerin mevzuata uygun, disiplinli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

m) Müdürlük tarafından mevzuata uygun şekilde verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

 

Ulaşım Hizmetleri Şefliği

MADDE 10-

a) Hizmet araçlarının tescil işlemlerini ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

b) Hizmet araçlarının sigorta poliçelerinin yenilenmesi işlemlerini zamanında yürütmek.

c) Asli görevli ve yetkili Fen İşleri Müdürlüğü olmak kaydıyla, gerekli hallerde hizmet araçlarının; tahsis ve geçici tahsis işlemleri, fenni muayene, bakım, onarım ve yedek parça alım işlemlerinin yapılması, müdürlüklere dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını sağlamak.

ç) Hizmetlerin mevzuata uygun, disiplinli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Müdürlük tarafından mevzuata uygun şekilde verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Satın Alma ve Mali İşler Şefliği

MADDE 11-

a) Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarında bulunan müdürlük ve birimlerin, görev ve hizmetlerini yerine getirmeleri maksadıyla gerekli kırtasiye malzemelerinin satın alma yöntemiyle tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını sağlamak.

b) Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının merdiven, koridor, çalışma odaları, depolar, mescit, asansör kabini, tuvaletler, bina bahçeleri vb. kullanım alanlarının, temizliklerinin yapılması maksadıyla gerekli temizlik malzemelerinin, satın alma yöntemiyle tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını sağlamak ve bu yerlerin, temizlik görevlilerine detaylı ve hijyenik şekilde temizliklerinin yaptırılmasını sağlamak.

c) Belediye personelinin çalışma odalarında hizmetlerini yürütebilmeleri maksadıyla masa, koltuk, sandalye, sehpa, dosya dolabı, perde vb. gerekli tüm ofis ve elektronik malzemelerin tedariki, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak.

ç) Belediye personelinin çalışma odalarında bulunan ısınma ve iklimlendirme cihazlarının satın alma yöntemiyle tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını ve bu cihazların bakım, onarım ve tamiratının yaptırılmasını sağlamak.

d) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan iş makinesi ve hizmet araçlarının satın alma ve hibe yoluyla tedariki, dağıtımı ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanımlarını sağlamak.

e)Elektrik kesintilerinde hizmetin devamlılığını sağlamak maksadıyla, hizmet binalarında kullanılmak üzere jeneratör tedariki, kurulumu, bakım ve onarımını sağlamak.

f) Sahada çalışan diğer müdürlük personelinin kullanacağı el telsizlerinin tedariki, bakımı, onarımı ve yedek parça alımını sağlamak.

g) Hizmetin yürütülmesini sağlamak maksadıyla bütçesinde tertip edilen her türlü mal ve hizmetin ilgili mevzuat gereğince alımını yapmak ve diğer birimlerle koordine kurularak alımının yapılmasını sağlamak.

ğ)Tüm alımların ilgili mevzuata uygun şekilde ve kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağlamak.

h) Alımı yapılan her türlü malın, gereken her türlü tedbiri alarak uygun depo koşullarını sağlayarak bozulmasını ve tahrif olmasını engellemek.

ı) Müdürlük bütçesi hazırlanmasında ilgili şeflikle koordine kurmak.

i) Hizmetlerin mevzuata uygun, disiplinli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

j) Müdürlük tarafından mevzuata uygun şekilde verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Yürürlük

MADDE 12- Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13- Bu yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür.

 

Telefon: 2000

E-Mail: destekhizmetleri@dortyol.bel.tr