Misyon ve Vizyon

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile adalet ve dürüstlükten ödün vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak, kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliklere kavuşturmaktır.

İnsan ve çevrenin korunmasına odaklı yasal düzenlemelere bağlı kalarak görevimizi yerine getirmektir.

Hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliği kolaylaştırmaktır.

Çağdaş kentlilik bilinciyle Dörtyol’da yaşayan her ferdin tarihi, kültürel ve sosyal anlamdaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermek, ilçemizin ve belediyemizin tanıtımını yapmak, Başkanımızın fikir, düşünce ve eylem planlarını hayata geçirmektir.

Gerçek ihtiyaç sahibini yerinde tespit ederek ihtiyaçlarına binaen yardım edilmesini sağlamaktır.

Kurumsal kimliğini en iyi şekilde yansıtmak amacı ile belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak ilçe toplumu ile ilçe yönetimi arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak ve misyonun özü, belediye çalışmalarıyla ilgili olarak ilçe halkına bilgiler aktarmak ve ilçe halkının, ilçe ve belediye çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim araçlarından önemli ölçüde yararlanmaktır. Dörtyol Belediyesi’nin çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyecilikte öncü ve örnek olmasına katkı sağlamaktır.

  “İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde; kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak” misyonu ilke edinmiş olan Belediyemiz; bu misyonu şehir planlama vizyonu bazında; 3194 sayılı İmar Kanunu amacı doğrultusunda; “yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak; üst plan kararlarına paralel olarak uygulama kararlarını sağlamak” üzerine belirlemiştir.

Dörtyol’umuzun tarihi, kültürü, sanat ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan ve her ferdin yaşamaktan mutluluk duyacağı gelişen ve yenilenen bir Dörtyol inşa etme çabası içindeyiz.

Dörtyol Belediyesi olarak hizmetlerimizi yaparken; hizmette ve kalitede öncü Belediye olma ilkesinden hareketle ilçe insanımızın huzur ve güven içerisinde, temiz bir çevre içerisinde yaşamasının temini için gereken çabayı gösteren bir anlayışla hareket etmekteyiz.

Kendi alanında yetişmiş yeterli sayıda personelle, verimliliği esas alarak, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projeye önem vererek şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak, faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.

Tarih, Kültür, Hoşgörü, Tarım ve Sanayi şehri olan Dörtyol’umuzu gelişmiş, halk memnuniyeti, refah düzeyi ve yaşanabilirliği yüksek bir marka şehir haline getirmektir.

İşletmelerin açılıp faaliyet göstermesinin bölgesel kalkınmamızdaki önemini bilen, insanı ve çevreyi koruyan politikaları uygulayan, çağdaş hizmet sunumu ile tanınan, rehber pozisyonunda bir Belediye olmaktır.

İlgi ve yardıma muhtaç tüm insanların zor günlerinde ellerinden tutmak, dara düştükleri anda Belediye olarak elimizden geleni yapmaktır. İnsanımızın insanca yaşama hakkına katkı yapmak için gerekli çalışmaları sürdürmek, değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak ve iyiliği her zaman her yerde yaşatmaya öncü olmaktır.

Tüm arsa ve emlak işlerinde yol gösterici olan, toplumda vergi bilincinin yerleşmesini ve buna bağlı olarak kamu gelirlerinin artması ile birlikte kamu hizmetlerinin aksamadan, kaliteli ve sürekli olmasını amaçlayan belediye olmayı kendine vizyon belirlemiştir.