Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Aykal Barış KENDİR
Aykal Barış KENDİR
Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal yardımları geliştirmek ve uygulamak.
 
Müdürlük Görevleri:

Dörtyol Belediyesi sınırları içerinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılamayan ve muhtaç oldukları tespit edilen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan, kimsesiz kişilerin, öğrenci, asker ailesi, gazi, yetim, kadın ve öksüz kişilerin yaşam standartlarını yapmış olduğumuz desteklerle arttırmaktır.

 DÖRTYOL BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik Dörtyol Belediyesi sınırları içerinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç, engellilere, öğrencilere, yaşlılara ve kadınlara bütçeden yapılacak yardımları; ayrıca muhtarlıklar, dernekler, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ilevatandaşlardan yapılacak bağışların bir merkezde toplanarak muhataplarına ulaştırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve yardım dağıtmak için düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Dörtyol Belediyesi sınırları içerinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılamayan ve muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, asker ailesi, gazi yetim, kadın ve öksüz kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı belediye kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının  (b) bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının  (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu yönetmelikte geçen;

Ayni Yardım: Yiyecek giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez, araç-gereçleri,  ev eşyası gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

Belediye: Dörtyol Belediyesini,

Belediye Başkanı: Dörtyol Belediye Başkanını,

ç)    Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

d)  Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyük şehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

e)   Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

f)   Görevli: Sosyal marketin temizliği, bakımı ve yardımların dağıtımından sorumlu belediyece yetkilendirilmiş kişi veya kişileri,

g)   Komisyon: Sosyal yardımdan faydalanacak kişileri inceleyen ve değerlendiren, sosyal yardım komisyonunu,

ğ)   Muhtaç: Her ne nem altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari aylık net tutarın 1/3 den az olanları

h)   Nakdi yardım: Müracaatçının sosyal yardım inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını,

ı)    Sosyal İnceleme: Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonunun aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi,

i)    Sosyal Market: Belediyeye ait yardımların depolandığı veya dağıtıldığı kapalı alanı,

j)    Yardım Kuponu: Belediyece bastırılmış üzerinde yardım puanı, yetkilinin imzası ve mührü bulunan basılı evrakı,

k)   Yaşlı: 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel, ve/veya ekonomik yönden yoksulluk içinde korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi,

l)    EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni,

m) Sosyal Yardım Takip Modülü: 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, Belediyeler ve mücavir alan sınırları dâhilinde yaşayan yoksul ve muhtaç vatandaşlarımızın sosyal yardım başvurularının alınması, bütçe dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımların Belediyeler tarafından kaydının ve takibinin elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanmasını,

n)   Yönetmelik: Hatay İli Dörtyol Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlar, İçeriği ve Çeşitleri

Yardımlar

MADDE 5-Yardımlarla ilgili esaslar;

Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de olabilir.

Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerini alınmasına karar verilebilir.

yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Sosyal Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

Yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernekler, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Sosyal yardım komisyonu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki(kuponu) ve kart ile de verilebilir.

Aylık ve yardımların başlama tarihi, başvurunun Komisyonca kabul edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ödenir.

Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale kanuni hükümleri uygulanır.

Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de nu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu ihale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştiren veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar ile Belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sosyal markette toplanır ve belediye personeli ve araçlarıyla gerek sosyal marketten gerekse diğer hizmet birimlerinden muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle imza karşılında dağıtılır, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtlarında tutulur.

Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım işleri belediye personeli tarafından veya gözetiminde yapılır.

Ayni yardımlar süreli olabileceği gibi kırtasiye, ilaç, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde Yönetmeliğin 14. Maddesinde belirlenen kriterler çerçevesinde işlem yapılması esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla ve /veya bir defada yapılabilir.

Yardımların ulaştırıldığı bağış sahiplerine telefon, elektronik posta veya bir başka iletişim aracı ile bildirilir.

 

İçeriği ve Çeşitleri

MADDE 6- Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.

Afet yardımı: Deprem sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır.

Asker ailesi yardımı: Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımdır.

Engelli yardımı: Engellilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlardır.

Evlilik yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve düğünlerinin yapılması yardımıdır.

Gezi imkânı: İhtiyaç sahibi ve/veya başarılı öğrenciler ile yaşlı, engelli ve kadınlara gezi imkânı sağlaması ve bu süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanması yardımıdır.

Gıda yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımdır.

Giyim yardımı: Elbise palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı ve benzeri giyim eşyası yardımıdır.

Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç-gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve kırtasiye yardımıdır.

Muhtaçlık yardımı: Komisyonca belirlenecek miktarda nakdi olarak yapılacak yardım.

Nakdi eğitim yardımı: Sosyal Yardım Komisyonu tarafından belirlenen miktarda öğrencilere verilen nakdi eğitim yardımıdır. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti, bu yönetmeliğin 13,14 ve 15.inci maddeleri kapsamında değerlendirilip gerekli inceleme raporu düzenlenerek Yardım komisyonunca yapılır.

Sağlık yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, ilaç ve tıbbi sarf malzeme yardımıdır.

Sıcak yemek yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarından veya kapalı mekânlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.

Sünnet yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi ve bununla ilgili ayni ihtiyaçlarının karşılanması ile çocuklara hediye verilmesi yardımıdır.

Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımıdır.

Yakacak yardımı: Sosyal yardım Komisyonu tarafından belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

Çamaşır yıkama yardımı: Sosyal Yardım Komisyonu tarafından belirtilen koşullara uygun şekildeki ihtiyaç sahiplerine yapılan çamaşır yıkama yardımıdır.

Temizlik hizmetleri yardımı: Sosyal yardım Komisyonu tarafından belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

Evde traş hizmeti yardımı: Sosyal yardım Komisyonu tarafından belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

İlaç hizmetleri yardımı: Sosyal yardım Komisyonu tarafından belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat şekli, tespit

Müracaat şekli

MADDE 7- Bu yönetmelik kapsamında; yardım talebinde bulunmak isteyen şahıslar, belediyemizin sosyal yardım işleri müdürlüğüne şahsen resmi kimlik veya resmi kimlik yerine geçen(ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı vs.) belge ile başvuru yapabilirler. Yapılan başvurular 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Sosyal Yardım Modülü kullanılarak müracaatları alınır. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce başvurular Hatay İli Dörtyol Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmek üzere komisyona iletilir. Yapılacak müracaatlarda gerekli bilgi ve belgeler müdürlük görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçlarının onurlarını zedelemeyecek biçimde temin edilir.

 

Belediyenin Resen Tespiti

MADDE 8- Belediyenin Resen Tespiti;

Belediyenin bilgi kaynakları,

Mahalle muhtarları yardımları,

Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,

Sosyal güvenlik kurumundan istenebilecek bilgileri,

Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,

Belediye başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımıyla yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardım Komisyonu Yönetimi ve Diğer Hususlar

Yardım Komisyonunun Oluşumu

MADDE 9 -Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sosyal Yardım Komisyonunun oluşumu; Belediye Başkanı başkanlığın da Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve seçilmiş Meclis üyelerinden  (3 asil ve 3 yedek meclis üyesi) olmak üzere 5 kişiden oluşur. Belediye Başkanı gerekli olduğu hallerde komisyonu toplayabilir. Belediye Başkanlığına vekalet eden Belediye Başkanı vekili görevi süresince Sosyal Yardım Komisyonuna başkanlık yapabilir. Komisyon sekretaryasını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yürütür.

Komisyon Toplantı ve Kararları

MADDE 10- Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar;

Komisyon salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Seçilen komisyon üyelerinden Başkan ve Müdür’ün izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekaleten yürütenler, Meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı durumlarda yedek komisyon üyeleri toplantıya katılır.

Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, her hafta önceden belirlenen bir günde kendiliğinden toplanır. Komisyon Başkanı gerekli gördüğünde komisyonu toplantıya çağırabilir.

 

Komisyonun Görevleri

MADDE 11-Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri belirlemek,

Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardım ilgili kişinin Adı, Soyadı ve T.C. kimlik numarası ile birlikte ıslak imzası alınmak suretiyle yapılır,

Sosyal marketten yapılacak olan ayni yardımların süresini ve miktarı belirlemek ve listeleri hazırlamak,

ç) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araştırma

MADDE 12-(1) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, yapılan başvuru 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)üzerinden Sosyal Yardım Modülü kullanılarak hazırlanır. Başvuru yapan kişinin Sosyal Yardım Modülünün  ‘Mal Varlığı Sorgulama’ kısmında aynı ikamet adresinde yaşayan 18 yaşından gün almış vatandaşlarımızın da, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun işlem yapılabilmesi için ıslak imzasının alınması zorunludur.

(2)Sosyal Yardım Komisyonu müracaatta bulunan vatandaşların belediye meclisince belirlenen muhtaçlık dereceleri, yardımın türü ve miktarı doğrultusunda; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, engelli olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak karar verir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri

 

Yardım Miktarları ve muhtaçlık dereceleri

 

MADDE 13-Yardım komisyonu, yönetmeliğin 7 inci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterlerden bir veya birkaçını göz önünde bulundurarak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

 

Aileni bireylerin iş durumu

Ailenin net gelirleri

Barınma ve eşya durumu

Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri

Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı

Medeni hali

Engellilik durumu

Başka kurumlardan alınan yardımlar

Taşınır ve taşınmaz mal durumu

Ailede yaşayan kişilerin sağlık durumları

 

Komisyon Kararlarının Şekli

MADDE 14- Komisyon tarafından verilecek kararlarda; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki değişmeler, hâlihazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında, sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağı, yardımın miktarı süresi ve şekli ile ilgili hususlar da açıkça belirtilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Market Çalışma Gün ve Saatleri

MADDE 15- Sosyal Market hafta içi her gün 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ve cumartesi 08:00 ile 12:00 saatleri arasında faaliyet gösterir. Belediye Başkanlığınca çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.

 

Sosyal Yardımların Kesilmesi

MADDE 16-(1) ayni ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin; Ölümü

Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, vatandaşlık hakkını kaybetmesi

Muhtaçlığın kalkması

Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaçlığının kalkması

Hemşerilik vasfını kaybetmesi

Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması

Sakatlığı nedeniyle ayni ve nakdi yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması hallerinde yardım kesilir.

(2)ayni ve nakdi yardım hizmetlerin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebildiği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde yardım. Bu durumun ortadan kalktığı tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir.

(3) yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde yardım kesilerek yapılan yardımlar geri alınır ve Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17-iş bu yönetmelik belediye meclisi kararı ile kabul edilir. Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-iş bu yönetmelik hükümleri Dörtyol Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Telefon: 2061

E-Mail: