İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mehmet SOYLU
Mehmet SOYLU

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

AMAÇ:
MADDE 1-   Bu yönetmeliğin amacı; Dörtyol Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve  Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktır.

KAPSAM:
MADDE 2-   Bu yönetmelik Dörtyol Belediye Başkanlığında çalışan 657 Sayılı DMK´ na tabi memur personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği 657 DMK 4/B kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personel ile aynı kanuna göre geçici süreyle görevlendirilen personeli kapsar.

DAYANAK:
MADDE 3-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48, 49 maddeleri ve 22 ŞUBAT 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik´e dayanarak Dörtyol Belediye Meclisinin 03. 01. 2012 tarih ve 15 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

TANIMLAR:
MADDE 4-  Bu yönetmelikte geçen;
MEMUR:  

657 sayılı DMK gereğince devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,

İŞÇİ: 

Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli olarak çalışan işçi ile belirli sürelerde çalıştırılan geçici işçileri,

SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği boş kadro karşılığı 657 DMK /4-B statüsünde belirli sürelerle çalıştırılacak kariyerli personeli,

TİS:

 İşçi personelin tüm yasal haklarını belirleyen Belediye ile Yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesini,

KURUL:

 İş ve işlemlerin yürütülmesi için kanun ve yönetmeliklerle kurulması zorunlu olan komisyonları, ifade eder.

BU YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA:

a).   Dörtyol Belediyesini       :

b).  Dörtyol Belediye Başkanını:

c).  Başkan Yardımcısı           : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak                 Görevlendirilen Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısını

ç).  Birim                                : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü

d).  Müdür                             : Birim Müdürünü veya Müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları

e).  Şef                                    : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde Kadrolu Şefi

f).  Personel                           : Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim mensuplarını  İfade eder.

İLKELER:

MADDE 5-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün başlıca ilkeleri;
a)  Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak,
b)  Hizmet kalitesini artırmak,
c)  Hizmet maliyetlerini düşürülmesi için gerekli tedbirleri almak,  zamandan tasarruf sağlayarak doğru ve etkin kullanılmasını sağlamak,
d)  Kamuoyunda kurumun imajının korunması ve güvenin sağlanmasını temin etmek,
e)  Hizmetin yerine getirilmesinde teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmak,
f)  Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programlarını yapmak, müdürlük bütçesini hazırlamak,
g)  Takım ruhu anlayışı ile çalışılmasını tesis etmek,
h)  Memur, işçi ve sözleşmeli personel işlemlerini 657 sayılı DMK,5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 2822 sayılı T.İ.S Grev ve Lokavt Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde özlük işlerini yürütmek,
i)  Çalışan personelin işinde daha verimli olması için hizmet içi eğitim programları hazırlayarak Başkanlık onayına sunmak,
k)  İşinde başarılı personelin ödüllendirilmesi için performans değerlendirme komisyonunun kurulmasını Başkanlık onayına sunmak ve dosyasını tutmak,

İKİNCİ  BÖLÜM
Müdürlüğün Tanımı, Görevleri, Yetki ve sorumluluğu

TANIMI:
MADDE 6-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ve 22 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Dörtyol Belediye Meclisinin 03. 01. 2012  tarih ve 15 sayılı kararı ile kurulmuş idari yürütme organıdır.

GÖREVLERİ:
Memur Personel

MADDE 7-

a)   Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı DMK gereği sınav ile memur alınması, adaylık sürelerinin programlanması, asaletlerinin  tasdik edilmesi, her personel için özlük ve sicil dosyalarının tutulması, görev dağılımlarının yapılması, emekli sandığı ile ilişkilendirilerek emekli sicil numarasının alınması,
b)  Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,
c)  Bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılması,
d)  Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince performansının ölçülmesi sonucu Belediye Kanununun 49. maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirilmesi için Belediye Başkanının onayına sunmak,

e)  Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek, senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak, yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,
f)  Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve dosyalarını emekli sandığı genel müdürlüğüne göndermek,
g)  Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak.
h)  657 sayılı DMK´ un 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak,

İŞÇİ PERSONEL:
a)  4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personelin belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere işe alınması için gerekli işlemleri yürütmek, daimi kadroya alınması için gerekli vizelerin alınarak İş Kur´a talepte bulunmak,
b)  Yeni işe başlatılan ve işten ayrılan işçiler için yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığına bildirilir ve işçilerin özlük dosyaları oluşturulur,
c)  İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,
d)  Tüm işçi personelin sosyal haklarını düzenleyen taraf sendika ile işveren adına toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak, 2821 ve 2822 sayılı Kanunların öngördüğü evrakları tamamlayarak sonucunu Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
e)  İşçi Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu ve Her iş yeri için iş sağlığı ve iş güvenliği kurulunu oluşturmak için Başkanlık onayı almak,
f)  Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını kapatmak,
g)  4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her işçi için işten ayrılma bildirgesinin doldurularak İş Kur Şube Müdürlüğüne bildirmek, yürütmek,

SÖZLEŞMELİ   PERSONEL:

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek,
Ayrıca personelin performansının yükselmesi verimliliğin artması için birimlerle görüşerek ve Başkanlığın onayını aldıktan sonra ihtiyaç duyulan konularla ilgili yurt içi ve yurt dışı seminerler düzenlenmesini sağlayarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ:

MADDE 8-  Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün personelin   atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

MADDE 9-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yapılan işlerden dolayı; Belediye Başkanına, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, organizasyon yapısı, personelin nitelikleri ve görevleri:

MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU:

MADDE 10-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48, 49 maddeleri ve 22 ŞUBAT 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik´e dayanarak Dörtyol Belediye Meclisinin 03. 01. 2012  tarih ve 15 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

ORGANİZASYON YAPISI:

MADDE 11-  Dörtyol Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;
A)   Müdür
B)   Memur Özlük Bürosu Şefliği
C)   İşçi Özlük Bürosu Şefliği
D)   Performans ve Eğitim Bürosu Şefliği
E)   2 adet memurdan ibarettir.

PERSONELİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 12-

A) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü:

Nitelikleri:
a)  Yüksek okul Mezunu olmak,
b)  İdarecilik görevlerinde bulunmuş olmak,
c)  657 sayılı DMK 68.maddesindeki niteliklere uygun olmak.

Görevleri:
a)  Başkanlığa karşı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü temsil eder,
b)  Müdürlüğün idari işlerinden birinci derecede Başkanlığa karşı sorumludur,
c)  Müdürlük emrinde görev yapan personelin bireysel performanslarını değerlendirmek ve sicil raporlarını doldurmak ve onaylamak,
d)  Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısından alacağı emirleri personeline veya bütün çalışanlara iletmek, görev dağılımlarını yapmak ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek,
e)  Mevcut personelin durumuna göre birim içi görevlendirmeleri yapmak ve tebliğ etmek,
f)  Komisyon ve kurul üyelik görevlerini yerine getirmek,
g)  İşçi personelle ilgili yapılacak TİS görüşmelerine işveren adına katılmak,
h)  4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve Hizmet alımı işlerini yürütmek,
i)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak,

B) Memur Özlük Büro Şefi:
Nitelikleri:
a)  Yüksek okul mezunu olanların en az 3 yıl, Lise ve Dengi okul mezunu olanların en az 5 yıl Belediyemiz Bünyesinde çalışmış olması,
b)  657 sayılı DMK na tabi olmak,

Görevleri :
a)  Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,
b)  Memur personelle ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,
c)  Memur personelin terfileri ve intibakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
d)  Norm kadro çerçevesinde ihdas edilen kadroları kütük defterine işlemek ve takip etmek,
e)  Kadro iptal ve ihdaslarla ilgili Meclise teklif yazılarını hazırlamak,
f)  Memur personelin hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak,
g)  Hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak,
h)  Memur personelle ilgili arşivleri oluşturmak ve düzenli takip etmek,
i)   Memur personelle ilgili tüm bilgileri bilgisayar ortamında kullanmak ve arşivlemek,
k)  Görevi gereği; kişiye özel bilgileri yasalarla yetki verilen görevliler dışında kimseye vermemek,
l)  Memur personelin emeklilik, hizmet ihyası, borçlanma, toptan ödeme ve kesenek iadesi, emekli ikramiyesi tahakkuk işlemleri, emekliye ayrılanların dul ve yetim maaşı ile ilgili işlemleri yapmak,
m)  Çalışanlarla ilgili İl, İlçe İdare Kurullarının ve Danıştay, Sayıştay kararlarını ilgililere veya daire amirlerine tebliğ etmek ve alındılarını geri göndermek,
n)  Çalışan personelle ilgili mahkeme aşamalarını izlemek ve sonuçlarını tescil etmek,
o)  Memur personelin kimlik ve ikamet adreslerini, telefon bilgilerini dosyalamak,
p)  İlk defa devlet memurluğuna atanacak kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli evrakları hazırlamak,
r)  Kurum içi ve Kurum dışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri yapmak,
s)  Memur personelin silâhaltına alınmaları ve terhisleri sonunda göreve başlamaları ile ilgili işleri yapmak,
ş)  Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekâlet görevi ile ilgili işleri yapmak,

C)  İşçi Özlük Büro Şefi:
Nitelikleri:
a)  Yüksek okul mezunu olanların en az 3 yıl, Lise ve Dengi okul mezunu olanların en az 5 yıl Belediyemiz Bünyesinde çalışmış olması,

b)  657 sayılı DMK na tabi olmak,

Görevleri:
a)   Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,
b)  İşçi personelle ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,
c)  İşçilerin işe alınması, nakil ve kayıt kapama işlerine ait bütün işlemleri ilgili kuruluşlarla koordinasyon kurarak yürütmek,
d)  İşçi personelin izin işleri, SSK ile ilgili tüm muameleleri ve arşivleme işlemlerini yürütmek,
e) TİS´e esas olacak ön çalışmaları yürütmek,
f)  İşçi personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek,
g)  İşçi personelle ilgili kurulması gereken kurul ve komisyonun kurulması için gerekli yazışmaları yapmak ve sonuçlarını dosyalayarak muhafaza etmek,

h)  Görevin gereği kişiye özel bilgileri yasalarla yetki verilen görevliler dışında kimseye vermemek,
i)   Emekliliği dolan işçi personelle ilgili yazışmaları yapmak,
k)  İşçi personelle ilgili istatistik bilgileri bilgisayar ortamında kayıt altına almak,

D)  Performans ve Eğitim Bürosu  Şefi:
Eğitim İşleri: Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre

eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar

Sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların

Yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır.

Nitelikleri:
a)  Yüksek okul mezunu olanların en az 3 yıl, Lise ve Dengi okul mezunu olanların en az 5 yıl Belediyemiz Bünyesinde çalışmış olması,

b)  657 sayılı DMK na tabi olmak,

Görevleri:
a)  Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,
b)  Müdürlüğe gelen - giden evrak kayıtlarını bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve dosyalamak,
c)  Müdürlük içinde kullanılan büro malzemelerinin teminini sağlamak,
d)  Demirbaş eşya kayıtlarını tutmak ve ayniyat mutemetliği görevini yerine getirmek,
e)  Çalışan personelle ilgili pasaport işlemlerini yürütmek ve gerekli yazışmaları yapmak,
f)   Çalışan personelin performansının artırılması için müdürlüklerden gelen eğitim seminerleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
g)  Başkanlıktan ve Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim program taslaklarını hazırlamak ve Başkanlık onayına sunulacak hale getirmek,
h)  Verilecek eğitimlerle ilgili Hizmet Alımı ihale işlemlerini ve tahakkuklarını hazırlamak ve Müdür onayına sunmak,

E) Maaş Bürosu:

Maaş Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.

2) Belediyemiz Müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini

Yapmak.

3) Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer

değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin

ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak.

4) Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

5) Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak.

6) Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik

fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili Kurumlara göndermek.

7) Personelin icra, nafaka, mali v.b. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının Bordrolarından kesilmesini sağlamak.

8) Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.

F)  Memurlar:
Nitelikleri:
a)  Yüksek okul veya Lise ve Dengi Okul mezunu olmak,
b)  657 sayılı DMK na tabi olmak veya zorunlu hallerde Başkanlık onayı alınarak işçi çalıştırmak,

Görevleri:
a)  Verilen görevleri yerine getirmede bağlı bulunduğu sorumlusuna ve Müdüre karşı sorumludur.
b)  Verilen görevleri yerine getirirken yasalar çerçevesinde hareket etmek,
c)  Görevin gereği gizlilik ilkesine önemle riayet etmek,
d)  Verilen görevleri zamanında ve gereği gibi yerine getirmek,
e)  Müdürlükler arası gelen- giden evrakları zimmetle alarak bilgisayar ortamında kayıtlarını yapmak,

                                                      DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
DAYANAKLAR:
1-   T.C. Anayasası
2-   657 S.DMK.
3-   4857 Sayılı İş Kanunu
4-   22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı R.G. Yayımlanan Norm Kadro Esasları
5-   03. 01. 2012 Tarih ve 15 Sayılı Norm Kadro uygulaması ile ilgili Dörtyol Bel. Meclis Kararı
6-   Memur ve İşçi mevzuatına göre hazırlanan Disiplin Yönetmelikleri.
7-   5393 Sayılı İlçe Belediye Kanunu
8-   5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
9-   5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
10-  506 ve 4447 Sayılı S.S.K. Kanunu
11-  2822 Sayılı TİS. Grev ve Lokavt Kanunu
13-  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
14-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:

MADDE:13-  18.06.1998 Tarih ve 47 karar Nolu Personel Müdürlüğü Görev ve Çalışma  Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME:

MADDE: 14-   Bu Yönetmelik hükümleri; Dörtyol Belediye Meclisince karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE:15-   Bu Yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanlığı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 1060

E-Mail: