Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Soner GÜNEYER
Soner GÜNEYER

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; ilgili kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda Belediye tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinin , İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı işlemlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek ve denetlemesinden sorumludur.

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


YASAL DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

KURULUŞ

MADDE 3- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Ruhsat ve Denetim Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.


TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye  : Dörtyol Belediyesini,

b) Başkanlık: Dörtyol Belediye Başkanlığını,

c) Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,

d) Personel  : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 5- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri;

a) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, gıda sicil belgesi, hafta tatili izin ruhsatı almak için yapılan müracaatları kabul ederek ruhsat düzenlemek,

b) Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak,

c) Başkanlık Olurundan çıkan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tanzim ederek ilgilisine vermek,

d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Hafta Tatili Ruhsatı almadan çalışan işyerlerini Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak denetlemek ve ruhsatlandırılmalarını sağlamak,

e) Hafta tatilinden yararlanacak işyerlerine, tarife üzerinden harcı alındıktan sonra Hafta Tatili İzin Ruhsatı düzenlemek,

f) Ruhsat talebinde bulunan işyerlerinin yangın önlemleri yönünden incelenmesini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak,

g) Büyükşehir Belediyesince yapılan yeni düzenlemelere göre işyerlerinin cadde, sokak ve kapı numarasını mevcut ruhsatlara işlemek,

h) Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi halinde devir işlemlerini yapmak ve ilgili adına yeni ruhsat düzenlemek,

ı) İşyerlerinin sicil numaralarına göre arşivi düzenlemek ve fihrist sistemi oluşturmak; kayıtları bilgisayar ortamında gerçekleştirmek,

i) Küşat Heyeti, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü veya İtfaiye tarafından faaliyeti uygun görülmeyen işyerlerinin dosyasını Başkanlık Makamına sunarak işyerine beyana göre verilen ruhsatın Encümence iptalini ve işyerinin kapatılmasını sağlamak,

j) Ölçü ve ayar aletlerinin doğru ve ayarlı olmasını sağlamak ve denetlemek,

k) Küşat Heyetince incelenip imar yönünden projesine uygun olmadığı tespit edilen işyerlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmek,

l) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

    
MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 6- Ruhsat ve Denetim Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

k) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


ÜST SORUMLUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 7- Üst Sorumlu;

a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c) Müdüre karşı sorumludur.


BÜRO SORUMLUSUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

MADDE 8- Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.


RUHSAT VE DENETİM BÜROSU

MADDE 9- Ruhsat ve Denetim Bürosu;

a) Gürültü, koku, zararlı atık vb. etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden zarar vermeyen (diğer bir deyişle gayrisıhhi müesseseler dışında kalan) işyerleri olarak tanımlanan sıhhi işyerleri ile ilgili müracaatları kabul etmek; müracaat sahibine alındı belgesi vermek,

b) Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerden,  ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerle ile ilgili müracaatları kabul etmek, müracaat sahibine alındı belgesi vermek ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,

c) Gıda ve gıda ile temas eden malzemeleri üretip çalışma izni ve gıda sicili belgesi alacak işyerleri ile ilgili müracaatları kabul etmek ve ilgili belgeyi vermek,

d) Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi, konaklaması için açılan işyerleri olarak tanımlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili müracaatları kabul etmek, müracaat sahibine alındı belgesi vermek,

e) Ruhsatları hazırlayarak Olur’a sunmak

f) Hafta tatili ruhsatı almak isteyen işyerlerinin müracaatlarını kabul etmek, müracaat sahibine alındı belgesi vermek,

g) Başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın alınması sırasında yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıkları alındı belgesinde belirtmek ve ruhsatlandırmaya ilişkin sürelerin eksik belgelerin tamamlanması ile başlamasını sağlamak,

h) Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak,

ı) Başvurunun ilgili Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilmesini sağlamak,

i) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde gerekli kontrolü yapmak; yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde işlemlere esas olacak tespit, rapor ve yazışmaları gerçekleştirmek, İmar mevzuatına aykırılığı tespit edilen hususların İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne intikalini sağlamak, ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanlarının tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılması için gerekli yazışmaları yapmak,

j) Verilen ruhsatların örneklerini aylık olarak Sigorta İl Müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline göndermek,

k) İşyerinin devredilmesi halinde yeni işletmeci adına ruhsat düzenlemek,

l) İşyerinin başka bir adrese nakli durumunda yeniden ruhsatlandırmak,

m) Adres bilgilerinin değişmesi durumunda ruhsatta yer alan bilgileri güncellemek,

n) İşyeri sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına ruhsatın intibakını yapmak,

o) Belediye Meclisince belirlenecek içkili yer bölgesi tespiti için gerekli çalışmaları yürütmek,

ö) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü almak,

p) Bu yerlerin açılış ve kapanış saatlerinin Belediye Encümeni tarafından belirlenmesi ve Başkanlık Makamı ya da görevlendireceği yetkili tarafından canlı müzik izni verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

r) İlgili Yönetmelik uyarınca mesafe ölçümü işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

s) İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin tutanakla belirlenmesi ve mühürlenmek suretiyle resen kapatılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

ş) Belediye sınırları içindeki ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanımını sağlamak,

t) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

MADDE 10- İdari ve Mali İşler Bürosu;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

g) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 15- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür. 

 

Telefon: 1085

E-Mail: