Sağlık İşleri Müdürlüğü

Yıldıray YILDIZ
Yıldıray YILDIZ

T. C.

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 –(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Dörtyol Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1)Bu Yönetmelik, Dörtyol Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki, çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3–(1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)Bu yönetmelikte adı geçen;

a)Başkan: Dörtyol Belediye Başkanını,

b)Başkanlık: Dörtyol Belediye Başkanlığını,

c)Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,

ç)Belediye: Dörtyol Belediyesini,

d)Encümen: Dörtyol Belediyesi Encümenini,

e)Meclis: Dörtyol Belediye Meclisini,

f)Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü,

g)Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğünü,

ğ)Müşahede: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun belediyeye görev verdiği yerlerde, şüpheli hayvanların gözetim altında tutulması

h)Personel: Sağlık İşleri Müdürlüğü personelini,

1) İşçi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçileri,

2) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,

3) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince istihdam edilen personeli,

ı)Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların yakalanması, kısırlaştırılması, tedavisi ve tedavi sonrası tekrar alındığı yere geri bırakılması

i)Sahipsiz ve Başıboş hayvan: Bir sahibi olmayan sokakta serbest halde dolaşan hayvanı,

j)Zoonotik Hastalık: Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalığı, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Müdürlüğün Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı Bağlılık

MADDE 5 – (1)Müdürlük, belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlıdır.

 

Örgütlenme yapısı

 

MADDE 6 - (1)Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

(a)Müdür

(b)Şef

(c)İdari ve Büro İşleri

(ç)Veterinerlik Servisi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün görevleri

 

MADDE 7 –(1)Sağlık İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Belediyeye ait ve bütün mediko-sosyal hizmetlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlar ve takip eder. Sağlıkla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler hükümleri dahilinde Sağlık bakanlığına, 5393 sayılı Belediye kanununun ve ona göre çıkartılan sağlık konularındaki tüzük ve yönetmelik çerçevesinde de Belediye Başkanına karşı sorumludur.

b)5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununun belediyeye görev verdiği yerlerde ilgili iş ve/veya işlemlerin yapılması,

c)3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun belediyeye görev verdiği yerlerde, hayvanların müdürlüğe ait ünitede 10 gün süreyle müşahade altına alınması ve rehabilitasyonun sağlanması

ç)Müdürlüğe ulaşan sahipsiz hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir, şikâyete konu olayı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden Kaymakamlık makamının görevlendirdiği İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık komisyonuna bildirmek

d) Zoonotik hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.

e) Geçici bakımevindeki sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve geçici bakımevi temizlik işlerini yapmak.

f)Getirilen veya alınan sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil vakalara müdahale etmek ve rehabilitasyonunu sağlamak

g)Hayvan sevkiyatında hayvan hareketleri için ilgili genelge hükümlerini uygulamak

ğ)5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununa istinaden yerel hayvan koruma görevlisi eğitimlerini yapmak ve/veya yaptırmak

h)Hayvan damlarının ruhsatlandırılması ile ilgili olarak çıkacak kanun ve yönetmeliklere istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanması

i)Halk sağlığı ile ilgili seminer, eğitim, bilgilendirme toplantıları ve/veya kampanyalar düzenlemek

ı)Kurban hizmetleri komisyonunun aldığı kararlar doğrultusunda yönetmelikte geçen yükümlülükleri yerine getirmek

j) Sabit ve Seyyar hayvan satış noktalarını ile kurban kesim noktalarının ilgili mevzuat gereğince işlemleri yerine getirmek

k)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda belirtilen yasaklı hayvanlarla ilgili gerekli iş ve/veya işlemleri yapmak

l)Sokakta yaşayan kimsesizlerin, sağlığa elverişsiz iklim koşullarında Hatay Büyükşehir Belediyesinin barınma yerlerinden yararlanmalarını sağlamak,

m) Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını koordine etmek ile ilgili,

(1) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak,

(2) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlamak,

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaparak işverenin onayına sunmak,

(4) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

(5) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak,

(6) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyarak saklamak,

(7) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

n)Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile komisyonlarda yer alıp, gerekli iş ve/veya işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

o)Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak, belediye encümeni ve meclisine görüş ve/veya karar alınması için yazı yazmak,

ö)Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemiz birimleri kanalıyla bildirilen talep ve şikayetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi ve şikayet sahibinin bilgilendirilmesinin sağlanması

p)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 9 – (1)Müdürün görevleri;

a)Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları belediye başkanı ve/veya başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,

b)Sağlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.Disiplin amiridir.

c)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek, .

ç)Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

d)İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak.

e)Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

f) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

g)Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

ğ)Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek,

h)Zoonotik hastalıklarla ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.

ı)Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,

i)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürün Yetkileri;

a)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat gereğince, Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,

b)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

 

(3)Müdürün sorumlulukları;

a)Müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı belediye başkanına, başkan yardımcısına ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 10 – (1)Şefin görevleri;

a)Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak,

b)Personelin mesaiye riayetini kontrol etmek,

c)Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

(2)Şefin yetkileri;

a)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş bölüşümü ve dağıtımı yapmak.

(3)Şefin sorumlulukları;

a)Şef görev ve yetkileri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı müdüre, başkan yardımcısına, başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

İdari ve Büro İşleri

 

MADDE 11 –(1)İdari ve büro işlerinin görevleri;

a)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen, personelin ücretine konu aylık puantaj cetvelini işlemek

b)Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak,

c)Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek, takip etmek,

ç)Müdürlüğün kurum içi ve dışı, gelen ve giden evraklarını, dosyalarını ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşiv işlerini arşiv yönetmeliği çerçevesinde yürütmek,

d)Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi, yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini yapmak. (Taşınırlara ilişkin görevler müdürün görevlendirdiği taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.)

e) Gelen evrakları Müdüre iletmek, havale edilen evrakları zimmet defterine işlemek suretiyle ilgililerine teslim etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa gereğini yapmak,

f) Müdürlük içerisinde birimler arasında bilgi akışını sağlamak,

g) Müdürlük çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

ğ) Müdürlüğün gider planı ve yıllık bütçe hazırlık işlerinin sekreteryalığını yapmak,

h) Stratejik plân ile çalışma programlarını hazırlamak ve müdürlük faaliyetlere ilişkin yazışmaları yapmak,

ı)Demirbaş işlemlerini yürütmek ve demirbaşlara ilişkin zimmet, sözleşme ve garanti belgeleri ile ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak,

i)Resmi gazeteleri ve mevzuat hususundaki yayınları takip etmek ve konuyla ilgili müdüre ve müdürlük personeline bilgi vermek

j)Sağlık İşleri Müdürlüğüne ilişkin tahakkuk iş ve/veya işlemlerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak yapılmasını sağlamak,

k)Müdürlük personelince arşivden talep edilen dosyaların teminini ve teslimini sağlamak ve takip etmek,

l)Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımını yapmak

m)Müdürlüğün genel iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını sağlamak,

n)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür ve şef tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

Veterinerlik Servisi

 

MADDE 12 – (1)Veterinerlik servisinin görevleri;

 

a)Yakalanan veya veterinerlik servisine getirilen sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu yapmak

b)Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda sahipsiz hayvanlara aşı, muayene ve tedavi işlemlerini yapmak.

c) Zoonoz hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

ç) Isırık vakalarında şüpheli sahipsiz hayvanların müşahade altına alınmasını sağlamak

d)Kuduz şüpheli sahipsiz hayvanların ısırdığı kişilere konu hakkında bilgilendirmede bulunmak

e)Şikayete konu olan sahipsiz hayvanları geçici bakımevine toplamak ve sahiplendirilmesini sağlamak

f)Mücavir alanda gerekli çalışmaları yapmak

g)Geçici bakımevindeki sahipsiz hayvanların yiyecek ve içeceğini hazırlamak ve hayvanlara vermek.

ğ)Geçici bakımevindeki hayvanların bakım, beslenme ve geçici bakım evinin temizlik, hijyen işlerini yapmak.

h)Müdürlük personelinin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgilendirilmesini sağlamak

ı)Müdürlük personelinin bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmasını sağlamak ve koruyucu önlemler alınması

i)İlçe sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların yeme, içme ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı olmak,

j)Yerel gönüllülerle sahipsiz hayvanların beslenmesi ve sahiplendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütmek

k)Hayvan ve hayvancılık işletmeleriyle ilgili çalışmalarda Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışmak,

l)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür ve şef tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

            m) Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında görevlerini yerine getirmek

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon Görevlerin icrası

 

MADDE 13 - (1)Sağlık İşleri Müdürlüğündeki görevlerin icrası;

 

a)Sağlık İşleri Müdürlüğe gelen evrak bilgisayarda evrak kayıt sistemine kaydedilerek Müdürün havalesi ile ilgili personele gereği için verilir.

b)Sağlık İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

c)Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 14- (1) Müdürlük içinde ve diğer müdürlükler arasındaki işbirliği ve koordinasyon;

a) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında ve müdürlük içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm yazılar kayıtla görevli personel tarafından kayda alındıktan sonra müdüre verilir.

c) Müdür gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere veya personele havale eder gerektiğinde not düşer gerektiğinde evrak ile ilgili olarak personel ile görüşür.

ç) Servislerdeki görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı, ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalarla ilgili olarak, 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayınlarak yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

(2)Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Arşivleme ve Dosyalama Arşivleme ve dosyalama

 

MADDE 15 – (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti Standart Dosya Planına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından, İdari ve Büro İşleri Birimi personeli ve arşiv görevlisi sorumludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Disiplin Denetim, personel disiplin hükümleri

 

MADDE 16 -(1)Sağlık İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine haizdir.

(2)Sağlık İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve 25/10/1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygunluğundan, birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler İmza yetkilisi

 

MADDE 17- (1) Sağlık İşleri Müdürü, müdürlük hizmetlerini yürütmek müdürden sonra gelmek ve müdüre karşı sorumlu olmak üzere müdürün teklifi ve başkanlık makamının onayı ile imza yetkilisi görevlendirebilir. Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 18- (1)İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

 

MADDE 19– (1) Belediye Meclisinin …./…./2022 tarih ve …… sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Dörtyol Belediyesi birimlerinin görev ve yetkilerini gösterir yönetmelik, bu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu yönetmelik belediye meclisince onaylanmasını müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür.

Telefon: 2201

E-Mail: