Duyurular
Etkinlik Takvimi
Etkinlik
2017
NISAN
Etkinlik
Günler
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
6 Ocak 2017

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

1- Mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

Mahalle

Ada

No

Parsel

No

Alan(m2)

Muhammen Bedeli

İmar Durumu

Geçici Teminat

İhale Tarih

ve Saati

Sanayi

650

17

106,37

638.220,00 TL+KDV

Ticaret Alanı Bx5

19.147,00 TL

18.01.2017/14:00

 

 

1-İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ve www.dortyol.bel.tr adresinde görebilir; Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 500,00.TL (beşyüz) ücret karşılığında satın alabilirler. 

2- Satılacak taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.

      İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

3-İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

b- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.

c- Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini de gösterir nüfus kayıt belgesi.

d- Gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanı; vekaleten iştirak ediliyorsa gerekli yetkileri içerir noterlikçe düzenlenmiş vekaletname aslı ve vekilin noter onaylı imza beyanı.

e- Tüzel kişi olunması halinde bağlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tescil belgesi, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı belge ve imza beyanı.

f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin sermayesini, ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki kişileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

g- İsteklinin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan.

h- Dörtyol Belediye Başkanlığına borcu (Emlak, ÇTV, kira vs.) olmadığına dair güncel belge.

ı- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne, imar durumunun incelendiğine ve bu haliyle kabul edilerek ihaleye iştirak edileceğine dair yazılı beyan.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur. 

Bu haber 1008 kez okundu.
Duyuru ve Haber Arşivi

DÖRTYOL BELEDİYESİ

Numune Evler Mah. İstasyon Cad. No: 50

Dörtyol-Hatay
444 7 712
Fax: 0 (326) 712 3 712
Basın Yayın basinyayin@dortyol.bel.tr

© Copyright 2015 Web tasarım medyatör