Duyurular
Etkinlik Takvimi
Etkinlik
2017
NISAN
Etkinlik
Günler
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Taşınmaz Mal Satış İlanı
20 Ocak 2016

1- Mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Meclis Toplantı Odasında yapılacaktır.

 

Mahalle

Ada No

Parsel No

Alan(m2)

Muhammen Bedeli

İmar Durumu

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Sanayi

58

1

16.15

100.485,30

(ÖPA)

3.030,00

04.02.2016/10.00

Sanayi

58

12

11.44

71.179,68

(ÖPA)

2.135,00

04.02.2016/10.15

Sanayi

58

13

11.94

74.290,68

(ÖPA)

2.230,00

04.02.2016/10.30

Sanayi

58

14

11.44

71.179,68

(ÖPA)

2.135,00

04.02.2016/10.45

Sanayi

58

15

11.94

74.290,68

(ÖPA)

2.230,00

04.02.2016/11.00

Sanayi

58

16

11.94

74.290,68

(ÖPA)

2.230,00

04.02.2016/11.15

Sanayi

58

17

11.58

72.050,76

(ÖPA)

2.165,00

04.02.2016/11.30

Sanayi

58

18

11.57

71.988,54

(ÖPA)

2.160,00

04.02.2016/11.45

Sanayi

58

19

12.07

75.099,54

(ÖPA)

2.255,00

04.02.2016/13.00

Sanayi

58

20

11.70

72.797,40

(ÖPA)

2.185,00

04.02.2016/13.15

Sanayi

58

21

11.94

74.290,68

(ÖPA)

2.230,00

04.02.2016/13.30

Sanayi

58

22

11.94

74.290,68

(ÖPA)

2.230,00

04.02.2016/13.45

Sanayi

58

23

12.19

75.846,18

(ÖPA)

2.275,00

04.02.2016/14.00

Sanayi

58

24

12.19

75.846,18

(ÖPA)

2.275,00

04.02.2016/14.15

Sanayi

58

25

12.44

77.401,68

(ÖPA)

2.325,00

04.02.2016/14.30

Sanayi

58

26

12.94

80.512,68

(ÖPA)

2.415,00

04.02.2016/14.45

Sanayi

58

27

11.57

71.988,54

(ÖPA)

2.160,00

04.02.2016/15.00

Sanayi

58

28

12.56

78.148,32

(ÖPA)

2.345,00

04.02.2016/15.15

Sanayi

58

29

12.32

76.655,04

(ÖPA)

2.300,00

04.02.2016/15.30

 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ve www.dortyol.bel.tr adresinde görebilir; Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 250,00.TL (ikiyüzelli) ücret karşılığında satın alabilirler. 

 

2- Satılacak taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 

3- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

b- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.

c- Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini de gösterir nüfus kayıt belgesi.

d- Gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanı; vekaleten iştirak ediliyorsa gerekli yetkileri içerir noterlikçe düzenlenmiş vekaletname aslı ve vekilin noter onaylı imza beyanı.

e- Tüzel kişi olunması halinde bağlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tescil belgesi, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı belge ve imza beyanı.

f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin sermayesini, ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki kişileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

g- İsteklinin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan.

h- Dörtyol Belediye Başkanlığına borcu (Emlak, ÇTV, kira vs.) olmadığına dair güncel belge.

ı- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne, imar durumunun incelendiğine ve bu haliyle kabul edilerek ihaleye iştirak edileceğine dair yazılı beyan.

 

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur. 

Bu haber 3959 kez okundu.
Duyuru ve Haber Arşivi

DÖRTYOL BELEDİYESİ

Numune Evler Mah. İstasyon Cad. No: 50

Dörtyol-Hatay
444 7 712
Fax: 0 (326) 712 3 712
Basın Yayın basinyayin@dortyol.bel.tr

© Copyright 2015 Web tasarım medyatör